Δικαίωση της Intracom Holdings από τον Άρειο Πάγο για τις αγωγές κατά της Teledome

Δικαίωση της Intracom Holdings από τον Άρειο Πάγο για τις αγωγές κατά της Teledome
Δικαίωση της Intracom Holdings από τον Άρειο Πάγο για τις αγωγές κατά της Teledome
Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS»), σε συνέχεια της από 23.01.2018 Ανακοίνωσής της για την υπόθεση της Teledome A.E.Β.Ε. επί των κριθέντων με την υπ΄αριθμ. 1852/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία κατέστη αμετάκλητη η υπ΄αριθ. 224/2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών που δικαιώνει την Εταιρεία, γνωστοποιεί, προς ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού, ότι:
(α) στις 29.06.2018 επιδόθηκε στην Εταιρεία η από 01.06.2007 αγωγή (γεν. αρ. κατάθεσης 52815/01.06.2018, ειδ. αριθμός κατάθεσης 1997/2018) συγκεκριμένων μετόχων της Teledome A.E.Β.Ε. με την οποία ζητείται εκ νέου, μεταξύ άλλων, να αναγνωριστεί ως άκυρη και ανίσχυρη η εκ μέρους της Εταιρείας από 27.11.2007 εξώδικη καταγγελία της σύμβασης για την πώληση και αγορά του 50,419% της Teledome Α.Ε.Β.Ε. καθώς και, εκ της αιτίας αυτής, να αναγνωριστεί και καταβληθεί εντόκως συνολικό ποσό 20,4 εκατ. περίπου.
Εν όψει της ανωτέρω εξέλιξης, η Εταιρεία εμμένει και επιβεβαιώνει τις μέχρι σήμερα διατυπωθείσες θέσεις και εκτιμήσεις της επί της ανωτέρω υπόθεσης αναφορικά με τις επαναλαμβανόμενες αιτιάσεις των αντιδίκων της. 
Και
(β) η INTRACOM HOLDINGS, λαμβάνοντας υπόψη και τα κριθέντα από την ανωτέρω απόφαση του Αρείου Πάγου που τη δικαιώνει, κατέθεσε την από 16.07.2018 αγωγή (γεν. αριθ. κατάθεσης 70009/16.07.2018, ειδ. αριθ. κατάθεσης 2590/2018) κατά μετόχων της Teledome Α.Ε.Β.Ε., με την οποία επιδιώκει περαιτέρω, την επιδίκαση αποζημίωσης ύψους 9,3 εκατ., προς αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη από την οριστική αγορά και απόκτηση μετοχών της εν λόγω εταιρείας που αντιπροσώπευαν ποσοστό 39% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, λόγω τελεσθείσας σε βάρος της INTRACOM HOLDINGS αδικοπρακτικής απάτης, σε συμπόρευση και με την ποινική διαδικασία που έχει κινήσει η INTRACOM HOLDINGS κατά μετόχων της Teledome Α.Ε.Β.Ε., ως προς τις οποίες η Εταιρεία θα πράξει κάθε τι πρόσφορο και αρμόζον προς ευόδωσή τους.
Η INTRACOM HOLDINGS θα δημοσιοποιήσει εγκαίρως, σύμφωνα με το νόμο για την πλήρη και ακριβή ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού, κάθε νέα σημαντική μεταβολή ή εξέλιξη που θα προκύψει επί των ως άνω αγωγών.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS