ΟΤΕ: Αύξηση 21,8% στα κέρδη α' 6μηνου 2018 - Στα 96,2 εκατ. ευρώ

ΟΤΕ: Αύξηση 21,8% στα κέρδη α' 6μηνου 2018 - Στα 96,2 εκατ. ευρώ
Σε επίπεδο τριμήνου τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν στα 45,6 εκατ. ευρώ, από 40,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο α' 3μηνο του 2017
Στα 96,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ το α' 6μηνο του 2018, από 79 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 21,8%.
Σε επίπεδο τριμήνου τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν στα 45,6 εκατ. ευρώ, από 40,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο α' 3μηνο του 2017.
Το B’ τρίμηνο του 2018, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €959,1 εκατ. αυξημένα  κατά 2,2%, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα έσοδα της Ελλάδας κατά €18,4 εκατ., σε συγκρίσιμη βάση κυρίως λόγω των εσόδων από υπηρεσίες της κινητής και της σταθερής, την αύξηση κατά €1,9 εκατ. στα έσοδα της Ρουμανίας λόγω της ισχυρής απόδοσης της κινητής, ενώ τα έσοδα στην Αλβανία παρέμειναν αμετάβλητα.      
Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελουσίας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €655,7 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,4% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2017.
Η αύξηση οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο κόστος συσκευών, καθοδηγούμενη από τα υψηλότερα έσοδα από πωλήσεις και στις υψηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.  
Το Β’ τρίμηνο του 2018, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,6% σε €319,0 εκατ.
Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 2,4%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 39,2%.
Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,8%, ενώ στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 23,8%.
Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €93,7 εκατ., σε σύγκριση με τα €110,3 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2017.
Η μείωση του λειτουργικού κέρδους αντικατοπτρίζει το κόστος του πρόσφατου προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης, το οποίο αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των αποσβέσεων.
Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €15,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2018, μειωμένη κατά 60,3%, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση του λειτουργικού κέρδους προ φόρων και τη φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχής.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 11,8% και ανήλθαν σε €45,6 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με €40,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017.
Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β΄ τρίμηνο του 2018, ανήλθαν σε €169,0 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 24,2% ή €54,0 εκατ., με τις επενδύσεις στην Ελλάδα να ανέρχονται σε €129,6 εκατ., στη Ρουμανία σε €37,6 εκατ. και στην Αλβανία σε €1,8 εκατ.
Το Β’ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €95,0 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση €45,1 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, η οποία συνδέεται με τις χαμηλότερες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά το τρίμηνο.  
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. στις 30 Ιουνίου 2018, αυξημένος κατά 31,2% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2017. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

(Εκατ. €)

Β’τρίμηνο 2018

Β’τρίμηνο 2017

+/- %

Εξάμηνο 2018

Εξάμηνο 2017

+/- %

Κύκλος Εργασιών

959,1

938,8

+2,2%

1.880,4

1.867,8

+0,7%

Προσαρμοσμένο EBITDA

319,0

313,9

+1,6%

634,1

618,0

+2,6%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

33,3%

33,4%

-0,1μον

33,7%

33,1%

+0,6μον

Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ)

93,7

110,3

-15,0%

204,6

214,8

-4,7%

Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας

49,0

31,1

+57,6%

88,0

67,5

+30,4%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

45,6

40,8

+11,8%

96,2

79,0

+21.8%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,1005

0,0636

+58,0%

0,1803

0,1381

+30,6%

Σύνολο Ενεργητικού

6.625,3

7.420,7

-10,7%

6.625,3

7.420,7

-10,7%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

169,0

223,0

-24,2%

335,6

408,0

-17,7%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές

95,0

49,9

+90,4%

103,6

38,6

+168,4%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία

822,9

1.514,4

-45,7%

822,9

1.514,4

-45,7%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

692,1

527,4

+31,2%

692,1

527,4

+31,2%Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε:
«Για ένα ακόμη τρίμηνο, πετύχαμε ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, έχοντας βάλει γερές βάσεις από την αρχή του έτους, κυρίως στην Ελλάδα, όπου καταγράψαμε ισχυρά έσοδα και κερδοφορία EBITDA.
Στην ελληνική αγορά, αυξήσαμε τους πελάτες και ενισχύσαμε τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες σχεδόν κατά 10% στο τρίμηνο, χάρη στα δίκτυά μας οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων, αναγνωρισμένα για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους.
Τα έσοδα από δεδομένα κινητής στην Ελλάδα σημείωσαν επίσης διψήφια άνοδο, μια δυναμική αύξηση που δικαιώνει τις συνεχείς επενδύσεις μας στο δίκτυο.
Φέρνουμε τους συνδρομητές μας πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή: περισσότεροι από τους μισούς πελάτες μας που διαθέτουν smartphone χρησιμοποιούν πλέον την mobile εφαρμογή μας ως κύριο κανάλι επικοινωνίας με την Cosmote.
Η Ρουμανία παραμένει μια δύσκολη αγορά, αλλά η σταθερή βελτίωση των επιδόσεων στην κινητή τηλεφωνία, κυρίως χάρη στα συνδυαστικά πακέτα και τις νέες προσφορές, αντιστάθμισε την πτώση στα έσοδα της σταθερής.
Τέλος, στην Αλβανία, τα έσοδα από υπηρεσίες και η κερδοφορία EBITDA συνέχισαν να ανακάμπτουν. Συνολικά, οι δραστηριότητές μας στις κύριες αγορές που επιχειρούμε σημείωσαν αύξηση εσόδων αυτό το τρίμηνο.»
Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι, και θα συνεχίσει να είναι, η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Με τη συνδρομή του Ομίλου, η χώρα έχει κάνει καθοριστικά βήματα προς την κοινωνία των gigabit, καθώς έχει υιοθετήσει υπηρεσία FTTC σχεδόν το 40% των πελατών μας που έχουν πρόσβαση, ενώ πρόσφατα ενεργοποιήθηκε και η πρώτη σύνδεση οπτική ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) της Cosmote. Θα συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε δικτυακές υποδομές στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, αλλά και στον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, ενώ παράλληλα διατηρούμε αμετάβλητους τους στόχους που είχαμε θέσει σε επίπεδο έτους αναφορικά με τις επενδύσεις και τις ταμειακές ροές.»

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ αναμένει ότι η θετική τάση του πρώτου εξαμήνου θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, κυρίως στην εγχώρια αγορά.
Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αναμένεται ότι θα ευνοήσει την ανάπτυξη των υπηρεσιών στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ η ανάπτυξη των υπηρεσιών mobile data και ευρυζωνικότητας αναμένεται να συνεχιστεί. Η εκτεταμένη κάλυψη των προηγμένων δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, υποστηρίζοντας τα έσοδα.
Η επιχειρησιακή πρόοδος στη Ρουμανία, ιδιαίτερα στην κινητή τηλεφωνία, είναι ενθαρρυντική.
Το 2018, η Διοίκηση αναμένει οι προσαρμοσμένες επενδύσεις να διαμορφωθούν σε περίπου €700 εκατ.
Αντανακλώντας την περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών του ροών, ο ΟΤΕ αναμένει για το 2018 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περίπου €350 εκατ.
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €260 εκατ. και θα καταβληθούν στο σύνολό τους στους μετόχους, σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετόχων που ανακοινώθηκε πρόσφατα.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS