Κρι Κρι: Στις 29/8 θα καταβληθεί το μέρισμα ύψους 0,115 ευρώ ανά μετοχή

Κρι Κρι: Στις 29/8 θα καταβληθεί το μέρισμα ύψους 0,115 ευρώ ανά μετοχή
Κρι Κρι: Στις 29/8 θα καταβληθεί το μέρισμα ύψους 0,115 ευρώ ανά μετοχή
Στη διανομή μερίσματος ύψους 0,115 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) για τη χρήση του 2017 προχωρά η Κρι-Κρι, με ημερομηνία αποκοπής την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, "η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3ης Ιουλίου 2018 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 ποσού 0,115 ευρώ ανά μετοχή μεικτό.
Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ήτοι 0,01725 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,09775 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι, στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, επενδυτές κατά την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018, από την πληρώτρια τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε", ως ακολούθως:
i. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
ii. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αρίθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
iii. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους. Για την είσπραξη των μετρητών αυτοπροσώπως από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιείται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης
στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ) του μετόχου. Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ., στοιχεία Κ.Α.Μ.Ε.), όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.
Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018, η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (3ο χιλ. Σερρών-Δράμας, Σέρρες, τηλ. 2321068300).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 23210-68300).
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου".

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS