ΕΚΤ: Οι προϋποθέσεις του waiver στην Ελλάδα δεν υφίστανται - Τέλος από 21/8 - Επιβεβαίωση ΒΝ

ΕΚΤ: Οι προϋποθέσεις του waiver στην Ελλάδα δεν υφίστανται - Τέλος από 21/8 - Επιβεβαίωση ΒΝ
Τους τελευταίους μήνες το bankingnews.gr σταθερά υποστήριζε ότι η ΕΚΤ θα άρει το waiver για τις ελληνικές τράπεζες
Τέλος από τις 21 Αυγούστου 2018 θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη χορήγηση του waiver για τις ελληνικές τράπεζες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα όσα είχε αναφέρει το www.bankingnews.gr τους τελευταίους μήνες (από τον Σεπτέμβριο του 2017 - δείτε εδώ).
Όπως επιβεβαίωσε η ΕΚΤ, με την ολοκλήρωση και του τελευταίου προγράμματος προσαρμογής, και δεδομένου του ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, πλέον δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του waiver.
Η απόφαση αυτή ελήφθη σήμερα, 10 Αυγούστου 2018, σχετικά με την καταλληλόλητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2016/1041 (ECB/2018/21).

Ειδικότερα, η ΕΚΤ εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ μπορούν να διενεργούν πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς της αγοράς, με επαρκή ασφάλεια προκειμένου για δάνεια.
(2) Τα ενιαία κριτήρια και οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης, βάσει των οποίων καθορίζεται η καταλληλότητα της χρήσης των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων ως ασφαλειών για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, προβλέπονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), και ιδίως στο άρθρο 59 και στον τίτλο II του τέταρτου μέρους της.
(3) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τα εργαλεία, τα μέσα, τις απαιτήσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που αφορούν την εκτέλεση των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 6 της ως άνω κατευθυντήριας γραμμής, το Ευρωσύστημα διατηρεί το δικαίωμα να αποφαίνεται αν ορισμένη έκδοση ή ορισμένος εκδότης, οφειλέτης ή εγγυητής πληροί τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης που το ίδιο θεσπίζει, με βάση οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να θεωρεί σημαντική προς διασφάλιση επαρκούς προστασίας του ιδίου έναντι των κινδύνων.
(4) Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, το άρθρο 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 προβλέπει ότι τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται πλήρως κεντρική κυβέρνηση κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ βάσει προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της οικονομικής στήριξης και/ή του μακροοικονομικού προγράμματος.
(5) Στις 19 Αυγούστου 2015, μετά τη λήξη του προγράμματος χρηματοοικονομικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) για την Ελλάδα, το συμβούλιο διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) ενέκρινε το τρέχον τριετές πρόγραμμα χρηματοοικονομικής συνδρομής για την Ελλάδα.
(6) Το διοικητικό συμβούλιο αξιολόγησε τα αποτελέσματα του προαναφερόμενου προγράμματος του ΕΜΣ για την Ελλάδα, τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του και τη δέσμευση των ελληνικών αρχών στην πράξη για την πλήρη εφαρμογή του.
Με βάση την ως άνω αξιολόγησή του, το διοικητικό συμβούλιο θεώρησε ότι η Ελληνική Δημοκρατία συμμορφώνεται με τους όρους του προγράμματος.
Εν συνεχεία, στις 22 Ιουνίου 2016, το διοικητικό συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2016/1041 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2016/18)3 η οποία αποκατέστησε την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία για τους σκοπούς των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, με την επιφύλαξη της εφαρμογής συγκεκριμένων περικοπών αποτίμησης στα εν λόγω χρεόγραφα και όρισε ότι η Ελληνική Δημοκρατία θα πρέπει να θωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που συμμορφώνεται με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
(7) Επί του παρόντος, το άρθρο 1 παράγραφος 3 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 ορίζει ότι, για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του άρθρου 8 της εν λόγω κατευθυντήριας γραμμής, η Ελληνική Δημοκρατία θα πρέπει να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που συμμορφώνεται με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Επίσης, το άρθρο 8 παράγραφος 3 της ίδιας κατευθυντήριας γραμμής ορίζει ότι τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία υπόκεινται στις συγκεκριμένες περικοπές αποτίμησης του παραρτήματος I της εν λόγω κατευθυντήριας γραμμής.
(8) Σύμφωνα με το άρθρο 1 της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της 19ης Αυγούστου 20154, ημερομηνία λήξης του τρέχοντος προγράμματος του ΕΜΣ είναι η 20ή Αυγούστου 2018.
Ως εκ τούτου, από τις 21 Αυγούστου 2018 η Ελληνική Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, θα παύσουν να πληρούνται από την εν λόγω ημερομηνία οι όροι για την προσωρινή αναστολή των ελάχιστων ορίων πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία.
(9) Για τους λόγους αυτούς το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι από τις 21 Αυγούστου 2018 θα πρέπει στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία να εφαρμόζονται τα ενιαία κριτήρια και τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος και ότι τα εν λόγω χρεόγραφα θα υπόκεινται στις ενιαίες περικοπές αποτίμησης που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 3, του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του άρθρου 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, η Ελληνική Δημοκρατία παύει να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
2. Στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης, όπως καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), και ιδίως στο άρθρο 59 και στον τίτλο II του τέταρτου μέρους της.
3. Τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία παύουν να υπόκεινται στην εφαρμογή των συγκεκριμένων περικοπών αποτίμησης που προβλέπονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31.

Τι έγραφε από τις 6 Αυγούστου το www.bankingnews.gr

Στις 20/8 τέλος το waiver για τις ελληνικές τράπεζες, έχουν καλύψει 100% την απώλεια 3,9 δισ μέσω repos όχι από ELA

Στις 20 Αυγούστου και τυπικά οι ελληνικές τράπεζες θα μείνουν εκτός waiver απόφαση που έχει ληφθεί στις συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 26 Ιουλίου.
Η απώλεια του waiver περίπου 3,9 δισεκ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες έχει ήδη καλυφθεί από την αγορά των repos στην διατραπεζική αγορά.
Ουσιαστικά δεν θα υπάρξει αύξηση του ELA από τις ελληνικές τράπεζες, οπότε η απώλεια του waiver θα έχει μηδενικό αντίκτυπο στις τράπεζες.
Τι είναι το waiver;
Είναι ο μηχανισμός με βάση τον οποίο τα ελληνικά ομόλογα είναι επιλέξιμα για πράξεις νομισματικής πολιτικής.
Το waiver αφορά τις τράπεζες γιατί χρησιμοποιούνται από την ΕΚΤ για πράξεις νομισματικής πολιτικής.
Τα κρατικά ομόλογα που χρησιμοποιούνται μέσω waiver είναι περίπου 3,9 δισεκ. οπότε η επίπτωση στην ρευστότητα των τραπεζών είναι μηδενική καθώς αντιστοιχεί περίπου 1 δισεκ. σε κάθε τράπεζα.  
Η διαφορά έχει καλυφθεί μέσω repos και δεν θα χρειαστεί ούτε καν  μικρή αύξηση του ELA της έκτακτης παροχής ρευστότητας.
Πότε εξασφαλίζεται το waiver;
Για να διαθέτουν π.χ. οι τράπεζες waiver θα πρέπει
1)Η χώρα να διαθέτει βαθμολογία ΒΒΒ- και υψηλότερα δηλαδή να βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα.
Τα junk bond στην κατηγορία υψηλού ρίσκου που βρίσκονται τα ελληνικά ομόλογα δεν είναι επενδυτική βαθμίδα ή investment grade
2)Η χώρα να διαθέτει πρόγραμμα στήριξης όχι όμως πρόγραμμα αυξημένης εποπτείας καθώς αυτό δεν θεωρείται πρόγραμμα τύπου προληπτικής πιστωτικής γραμμής.
Η Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 2018 δεν θα διαθέτει ούτε πρόγραμμα, ούτε επενδυτική βαθμίδα στην πιστοληπτική της ικανότητα.
Η επίδραση της κατάργησης του waiver θα είναι μηδενική στις τράπεζες.
Ότι τα ελληνικά ομόλογα θα παραμείνουν οριστικά εκτός ποσοτικής χαλάρωσης QE έχει ήδη τιμολογηθεί και περάσει σε τιμές και αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα.
Κατ΄ ουσία δεν θα έχει καμία ουσιαστική παρενέργεια το ζήτημα αυτό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS