Δε διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2017 η Euroxx

Δε διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2017 η Euroxx
Δε διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2017 η Euroxx
Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Αυγούστου 2018 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.150.576 μετοχές επί συνόλου 9.784.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 83,31% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία.
Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 27.02.2018, καθώς επίσης και η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος, κατά τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.
Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.
Θέμα 4ο: Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει την αμοιβή τους.
Θέμα 5ο: Διαπιστώθηκε η μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017 και προεγκρίθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.
Θέμα 7ο:  Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS