Στις 6/9 η ΓΣ της Παπουτσάνης - Ποια θέματα θα συζητηθούν

Στις 6/9 η ΓΣ της Παπουτσάνης - Ποια θέματα θα συζητηθούν
Στις 6/9 η ΓΣ τγς Παπουτσάνης - Ποια θέματα θα συζητηθούν
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους την 6.9.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:
1.Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017 (01.01.2017-31.12.2017), μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2.Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017.
3.Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4.Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
5.Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
6.Εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου.
7.Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.
8.Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).
9.Έγκριση καταβολών στο πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας που υφίστανται μεταξύ προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε α' επαναληπτική συνεδρίαση την 20.09.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS