Σελόντα: Στις 7/9 η ΓΣ για την έγκριση εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου

Σελόντα: Στις 7/9 η ΓΣ για την έγκριση εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου
Σελόντα: Στις 7/9 η ΓΣ για την έγκριση εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο «CIVITEL ATTIK» που βρίσκεται επί της οδού Ολυμπίας αρ. 11 στο Μαρούσι Αττικής.Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση της Σελόντα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
Θέμα 2ο: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017- 31.12.2017).
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017).
Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση του έτους 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του κ.ν. 2190/ 1920 και 5 του ν. 3016/2002.
Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.
Θέμα 7ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης 2017 και του α’ εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2018 β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.
Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 1 η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS