Τηλέτυπος: Στις 31 Αυγούστου 2018 θα συνεχιστεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Τηλέτυπος: Στις 31 Αυγούστου 2018 θα συνεχιστεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Τη συνέχιση της συνεδρίασης στις 31 Αυγούστου 2018, αποφάσισε η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τηλέτυπος που πραγματοποιήθηκε στις 2 Αυγούστου 2018
Τη συνέχιση της συνεδρίασης για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 31 Αυγούστου 2018, αποφάσισε η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τηλέτυπος που πραγματοποιήθηκε στις 2 Αυγούστου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (17/8/2018) ανακοίνωση, στην επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τηλέτυπος Α.Ε. την 2α Αυγούστου 2018, προσήλθαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 366 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0.000363 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Λόγω της σπουδαιότητος του θέματος της ημερησίας διατάξεως και της ιδιαίτερα χαμηλής αντιπροσωπευτικότητας εκπροσώπησης των μετόχων της εταιρείας, το σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της συνεδριάσεως την Παρασκευή 31η Αυγούστου 2018 και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ρούσου 4 & Λ. Μεσογείων του Δήμου Αθηναίων.
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της 27ης Αυγούστου 2018 (ημερομηνία καταγραφής).
Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS