Μπουτάρης: Νέες διαβουλεύσεις με τράπεζες, ο κίνδυνος προσφυγής και ο επενδυτής που αναζητείται

Μπουτάρης: Νέες διαβουλεύσεις με τράπεζες, ο κίνδυνος προσφυγής και ο επενδυτής που αναζητείται
Οι προσπάθειες για την πώληση της Milliesime S.A. και του ακινήτου του κ.Μπουτάρη συνεχίζονται με σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας εντός του 2018
Βελτιωμένα αποτελέσματα για το 2017 εμφάνισε η Μπουτάρης, αλλά τα προβλήματα παραμένουν καθώς δεν προχώρησε η υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης.
Η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε στο πρώτο εξάμηνο του 2018 σε νέα σειρά διαβουλεύσεων με τις Τράπεζες για την τροποποίηση της αρχικής συμφωνίας.
Προτάθηκε από τις Τράπεζες ένα νέο σχέδιο εμπορικής συμφωνίας, με τρίτο συνεργάτη – επενδυτή, η οποία προβλέπει και ταχύτερες και ασφαλισμένες minimum πληρωμές στα τραπεζικά ιδρύματα.
Την πρόταση αυτή επεξεργάστηκε ο Οικονομικός Σύμβουλος της εταιρείας Deloitte Business Solutions S.A. και σε συνεργασία με τη Διοίκηση υπέβαλε προς έγκριση, μαζί με νέο επιχειρηματικό σχέδιο, στις Τράπεζες τον Ιούνιο 2018.
Παράλληλα, οι προσπάθειες συνεχίζονται για την πώληση της Milliesime S.A. και του ακινήτου του κου Μπουτάρη με σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας εντός του 2018.
Όπως σημειώνεται στις λογιστικές καταστάσεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν με μεγάλη καθυστέρηση (η μετοχή είχε τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης από 2 Μαΐου λόγω μη έγκαιρης δημοσίευσης) υπάρχει κίνδυνος προσφυγής εκ μέρους των τραπεζών κατά της συμφωνίας εξυγίανσης στην οποία έχει υπαχθεί η βασική θυγατρική ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ.
Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο κατά της ισχύουσας συμφωνίας εξυγίανσης.
Η ενδεχόμενη αυτή προσφυγή θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.
Στην περίπτωση που τυχόν κατατεθεί τέτοια αίτηση μετά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, ο εκτιμώμενος χρόνος εκδίκασης και έκδοσης τελεσίδικης απόφασης, για οποιανδήποτε τέτοια ενέργεια, τοποθετείται μετά την 31.12.2018 και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς.
Η διοίκηση εκτιμά ότι οι συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις και προτάσεις της εταιρείας προς τις Τράπεζες θα αποτρέψουν τον ενδεχόμενο αυτό κίνδυνο.

Η συμφωνία αναδιάρθρωσης και οι κινήσεις μέσα στο 2017

Η Μπουτάρης συνέχισε και το 2017 τις προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση της παραγωγικής εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
Στο πλαίσιο αυτό ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και υπέγραψε την 30/12/2016 τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της, η οποία βασίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της εταιρίας που εκπονήθηκε από την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Deloitte & Touche.
Τη συμφωνία υπέγραψαν οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, ETE, Eurobank και Πειραιώς.
Η συμφωνία υποβλήθηκε για επικύρωση ώστε να αποκτήσει και νομική ισχύ, στα πλαίσια του νόμου περί εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των εταιρειών στο Πρωτοδικείο Ημαθίας και η οποία συζητήθηκε την 8η Φεβρουαρίου 2017 και επικυρώθηκε στις 22/5/2017.
Στα κύρια σημεία της συμφωνίας προβλέπεται:
- H ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού σε 15 έτη και χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών της εταιρείας.
- Χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.
- Κοινή αναλογική δανειοδότηση 500.000 ευρώ για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. - Ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε αντίστοιχη διάρκεια.
- Περίοδο χάρητος 1 έτους, κατά την οποία πληρώνονται μόνο τόκοι.
- Πώληση θυγατρικών εταιρειών.
- Σταδιακή αποπληρωμή στο ακέραιο, όλων των προμηθευτών της εταιρείας.
Όπως τονίστηκε και στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η συμφωνία αυτή είναι η βάση για την πλήρη ανάκαμψη της εταιρείας και την αποπληρωμή σταδιακά όλων των πιστωτών και προμηθευτών της.
Η υλοποίηση της συμφωνίας αυτής, δυστυχώς, καθυστέρησε λόγω:
α. της αδυναμίας πώλησης μέχρι 31/12/2017 της θυγατρικής εταιρίας Millesime S.A. στη Νότιο Γαλλία και του ακινήτου ιδιοκτησίας του κυρίου μετόχου Κωνσταντίνου Μπουτάρη, λόγω κυρίως του περιρρέοντος αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος και του περιορισμένου χρονικού διαστήματος,
β. της μη εκταμίευσης του δανεισμού των 500.000 ευρώ από τις Τράπεζες [πλην της Alpha (63.000 ευρώ)], αλλά και
γ. της αβεβαιότητας και της περιορισμένης ρευστότητας που δημιουργήθηκε μέχρι την επικύρωση της συμφωνίας την 22/5/2017.
Αποτέλεσμα των (β) και (γ) (δανειοδότηση και ρευστότητα) ήταν να δυσκολευθεί ιδιαίτερα η λειτουργία του Ομίλου καθ΄ όλη πλέον τη διάρκεια του έτους.
Παρόλα αυτά ο Όμιλος επέτυχε:
α. αύξηση μεν των πωλήσεων κατά 4,6% στην εσωτερική αγορά και κατά 2% στο σύνολο,
β. μείωση των ζημιών από (3,094 εκατ. ευρώ το 2016) σε (149 χιλ.. ευρώ) το 2017 κα αύξηση του EBITDA σε 1,136 εκατ. ευρώ έναντι ζημιογόνου 1,368 εκατ. ευρώ το 2016.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS