Το δάνειο της Νηρέας, οι τράπεζες και ο τελικός επενδυτής

Το δάνειο της Νηρέας, οι τράπεζες και ο τελικός επενδυτής
Η προσθήκη θεμάτων στη γενική συνέλευση μετά από απαίτηση των τραπεζών και η συμφωνία με τον αγοραστή
Εντύπωση προκαλεί η προσθήκη δύο θεμάτων στη Γενική Συνέλευση της Νηρέας μετά από απαίτηση των δανειστών αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για κινήσεις που σχετίζονται με τη συναλλαγή μεταβίβασης του ελέγχου της εταιρίας.
Ειδικότερα οι δανείστριες τράπεζες έθεσαν τα εξής θέματα στη Γενική Συνέλευση:
1. Λήψη απόφασης για την ολική πρόωρη εξόφληση του από 9.7.2007 ομολογιακού δανείου, μετατρέψιμου σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, αρχικού ύψους έως 19.995.575,10 ευρώ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 19.357.122 ευρώ, μετατρέψιμου σε νέες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύουν, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, για την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου από 9.7.2007 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Κάλυψη των νέων ομολογιών από τα πιστωτικά ιδρύματα Eurobank Ergasias A.E. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως δανειστές. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι εκ πρώτης όψεως εμφανίζεται πως οι τράπεζες θα καλύψουν το μετατρέψιμο ομολογιακό οι πληροφορίες αναφέρουν πως τελικός επενδυτής θα είναι ο επενδυτής της Νηρέας. Δηλαδή οι ομολογίες θα περάσουν στον έλεγχο του επενδυτικού σχήματος που απέκτησε τη μετοχική πλειοψηφία στη Νηρέας παρά το γεγονός ότι αρχικά οι τράπεζες θα εμφανιστούν να καλύπτουν το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS