Αγορά 17.500 ιδίων μετοχών από την Intracom

Αγορά 17.500 ιδίων μετοχών από την Intracom
Αγορά ιδίων μετοχών από την Intracom
Στην αγορά 17.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €0,6212, ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής €10.871,70, προχώρησε (στις 6/9) η Intracom Holdings.
Η συναλλαγή έγινε μέσω του μέλους του Χ.Α. Λέων Δέπολας Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Kατόπιν της ως άνω αγοράς, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 419.000 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,31% επί του μετοχικού της κεφαλαίου), εκ των οποίων 243.000 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της απόφασης της από 30.06.2016 Τ.Γ.Σ., ενώ οι υπόλοιπες 176.000 ίδιες μετοχές, σε εκτέλεση της απόφασης της από 29.06.2018 Τ.Γ.Σ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS