Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Δέλτα Τεχνική

Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Δέλτα Τεχνική
Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Δέλτα Τεχνική
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (200.051 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 200.051 μετοχών), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η γενική συνέλευση με ψήφους 200.051 (ποσοστό 100%) υπέρ ψήφισε τα κάτωθι:
-Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
-Απήλλαξε τα  μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση κατά την εταιρική χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017.
-Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία με τη επωνυμία BAKER TILLY GREECE, AM ΣΟΕΛ 176 με τακτικό ελεγκτή τον Μούδιο Αναστάσιο, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41391 και ως αναπληρωματικό τον Γκρούιτς Σπυρίδων, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27931, και καθόρισε την αμοιβή τους.
-Ενέκρινε την αμοιβή των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2017 και προέκρινε για την αμοιβή τους για τη χρήση του έτους 2018.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS