Διαγράφονται τα ΣΜΕ επί μετοχών της Folli Follie από τις 21/9

Διαγράφονται τα ΣΜΕ επί μετοχών της Folli Follie από τις 21/9
ΧΑ: Διαγράφονται τα ΣΜΕ επί μετοχών της Folli Follie από τις 21/9
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών ενέκρινε:
Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών και το ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρίας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» από την εταιρία - Μέλος «EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 24/09/2018. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.
Τη διαγραφή των παραγώγων προϊόντων επί της εισηγμένης Εταιρίας «FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.».
Ειδικότερα, σε συνέχεια της από 12/6/2018 ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  σχετικά με την εταιρία FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. καθώς και τις μέχρι σήμερα εξελίξεις με βάση τις οποίες δεν έχουν αρθεί οι λόγοι αναστολής, θα πραγματοποιηθεί διαγραφή των ΣΜΕ επί των μετοχών της FOLLI-FOLLIE την Παρασκευή 21/09/2018  κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2.6.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Συνοπτικά, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:
Μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Παρασκευής 21/09/2018, θα διαγραφούν όλες οι σειρές του ΣΜΕ επί των μετοχών της FOLLI-FOLLIE και οι ανοιχτές θέσεις θα λήξουν αναγκαστικά την ημέρα διαγραφής κατά τρόπο αυτοδίκαιο και ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί με φυσική παράδοση έναντι καταβολής του τιμήματος, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του προϊόντος όπως ορίζονται στην Απόφαση 12 του ΧΑ. Για τον υπολογισμό των χρηματικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών θα ληφθεί υπόψη η τελευταία δημοσιευμένη τιμή της υποκείμενης αξίας πριν τη διαγραφή του Παραγώγου, ήτοι η τιμή των 4,80€.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS