Μύλοι Λούλη: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της θυγατρικής NutriBakeS με την Kenfood

Μύλοι Λούλη: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της θυγατρικής NutriBakeS με την Kenfood
Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Kenfood με την κατά 70% θυγατρική της Μύλοι Λούλη «NutriBakeS» με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη
Την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της θυγατρικής της εταιρείας NutriBakeS με την Kenfood, ανακοίνωσε σήμερα (19/9/2018) η Μύλοι Λούλη.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μύλοι Λούλη Α.Ε.» κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρείας «Kenfood Τροφογνωσία Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με την κατά 70% θυγατρική της Μύλοι Λούλη Α.Ε. «NutriBakeS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής Μιγμάτων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής» με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη.
Η ως άνω συγχώνευση εγκρίθηκε δυνάμει της με αριθμό 8559/2018 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 18/09/2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1475949, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4172/13, όπως ισχύουν.
Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται και η έγκριση τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της «NutriBakeS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής Μιγμάτων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής», σύμφωνα με την οποία, το μετοχικό κεφάλαιό της πλέον ανέρχεται σε 670.310 € από 533.400 € διαιρεμένο σε 67.031 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € από 53.340 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € έκαστη.
Οι 67.031 νέες μετοχές διατίθενται σε ποσοστό 3,6319% στους μετόχους της εισφέρουσας και σε ποσοστό 96,3681% στους μετόχους της λήπτριας.
Ως εκ τούτου η Μύλοι Λούλη Α.Ε. κατέχει πλέον το 67,46% αντί του 70% που κατείχε στην «NutriBakeS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής Μιγμάτων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής».

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS