Μινωικές: Ρήτρα μη ανταγωνισμού με Attica Group και όφελος 4,8 εκατ. ευρώ - Η απουσία δανεισμού και η αποτίμηση στο ταμπλό

Μινωικές: Ρήτρα μη ανταγωνισμού με Attica Group και όφελος 4,8 εκατ. ευρώ - Η απουσία δανεισμού και η αποτίμηση στο ταμπλό
Μετά τις κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα η εισηγμένη Μινωικές Γραμμές έχει την υγιέστερη λογιστική κατάσταση στον κλάδο
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο από την συμφωνία εξαγοράς του 48,5% της Hellenic Seaways από την Attica Group προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσεις των Μινωικών γραμμών.
Μέχρι σήμερα ήταν γνωστό το τίμημα που εισέπραξαν οι Μινωικές αλλά και οι αγοροπωλησίες πλοίων.
Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι πως με την πώληση του ποσοστού από τις Μινωικές στην Attica Group απέκτησε δικαίωμα να δραστηριοποιηθεί στη γραμμή Ηράκλειο-Κυκλάδες και παράλληλα να υπάρχει δέσμευση της Attica να μην δραστηριοποιηθεί για τρία χρόνια.
Μάλιστα, ζήτησε και έλαβε μελέτη εκτίμησης της εύλογης αξίας από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εκτιμητή η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με μέθοδο αποδεκτή από τα Δ.Π.Χ.Α. (μέθοδος προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών).
Βάσει των ανωτέρω, η Εταιρεία αποαναγνώρισε τη συμμετοχή στην εταιρεία Χελλένικ Σήγουεης Α.Ν.Ε. και αναγνώρισε στα ενσώματα πάγια στοιχεία την απόκτηση του πλοίου «HIGHSPEED 7» ποσού 25 εκατ. ευρώ και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία την απόκτηση του δικαιώματος δραστηριοποίησης και μη ανταγωνισμού ποσού 4,807 εκατ. ευρώ.
Δηλαδή από τη μη δραστηριοποίηση μίας ανταγωνίστριας εταιρείας υπάρχει όφελος 4,8 εκατ. ευρώ.  
Πιο αναλυτικά στις λογιστικές καταστάσεις αναφέρεται:
Την 11/6/2018, ολοκληρώθηκε η αρχική συμφωνία-πλαίσιο που είχε υπογραφεί την 26/10/2017 με την εταιρεία ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών προκειμένου η Εταιρεία να προχωρήσει στη διάθεση του συνόλου των μετοχών της Χελλένικ Σήγουεης Α.Ν.Ε. που κατείχε, αφού προηγουμένως είχαν ικανοποιηθεί όλοι οι όροι και είχαν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις (Επιτροπή Ανταγωνισμού, εταιρικά διοικητικά όργανα, πιστωτικά ιδρύματα, κ.λ.π).
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας–πλαίσιο περιελάβανε την εκτέλεση των ακολούθων επιμέρους και αλληλεξαρτώμενων (en bloc) συναλλαγών:
- Πώληση από την Εταιρεία στην ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών των 37.667.504 μετοχών της εταιρείας Χελλένικ Σήγουεης Α.Ν.Ε. οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 48,53% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου της, έναντι τιμήματος 78,5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα με την πώληση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας Χελλένικ Σήγουεης Α.Ν.Ε., η Εταιρεία απέκτησε το δικαίωμα να δραστηριοποιηθεί στη γραμμή Ηράκλειο–Κυκλάδες, με ταυτόχρονη δέσμευση της ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών να μην δραστηριοποιηθεί ο όμιλος της στην εν λόγω γραμμή επί τριετία.
- Αγορά του πλοίου “SUPERFAST XII” από εταιρεία του Ομίλου Grimaldi,, το οποίο ανήκε στην εταιρεία ATTIΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε., 100% θυγατρική της ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών, έναντι συνολικού τιμήματος 74,5 εκατ. ευρώ.
- Αγορά από την Εταιρεία του ταχύπλοου πλοίου «HIGHSPEED 7» (το οποίο μετονομάστηκε σε «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΑΛΑΣ») από την εταιρεία Χελλένικ Σήγουεης Α.Ν.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 25 εκατ. ευρώ.
H Εταιρεία για το δικαίωμα δραστηριοποίησης και μη ανταγωνισμού από τον όμιλο της ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών που απέκτησε για τη γραμμή Ηράκλειο–Κυκλάδες, ζήτησε και έλαβε μελέτη εκτίμησης της εύλογης αξίας από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εκτιμητή η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με μέθοδο αποδεκτή από τα Δ.Π.Χ.Α. (μέθοδος προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών).
Βάσει των ανωτέρω, η Εταιρεία αποαναγνώρισε τη συμμετοχή στην εταιρεία Χελλένικ Σήγουεης Α.Ν.Ε. και αναγνώρισε στα ενσώματα πάγια στοιχεία την απόκτηση του πλοίου «HIGHSPEED 7» ποσού 25 εκατ. ευρώ και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία την απόκτηση του δικαιώματος δραστηριοποίησης και μη ανταγωνισμού ποσού 4,807 εκατ. ευρώ.  
Το δικαίωμα θα αποσβεστεί με τη σταθερή μέθοδο εντός της τριετίας.
Μετά την ολοκλήρωσή όλων των ανωτέρω από τη συνολική συναλλαγή δεν προέκυψε κέρδος ή ζημία για την Εταιρεία και τον Όμιλο.

Η συμμετοχή στην Hellenic Seaways και η αποτίμηση των Μινωικών

Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι πως το 100% της Hellenic βάσει τη συμφωνία πώλησης κοντά στα 160 εκατ. ευρώ όταν όλη η εταιρεία Μινωικές Γραμμές στο ταμπλό του ΧΑ αξίζει 256 εκατ. ευρώ.
Έχοντας τώρα δώσει σχεδόν τη μισή Hellenic κατάφερε να μην έχει τραπεζικό δανεισμό και να διαθέτει καθαρή θέση 286,1 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 27,3 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 31,2 εκατ. ευρώ.
Προφανώς και είναι η υγιέστερη λογιστική κατάσταση στον κλάδο.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS