Τα ψιλά γράμματα της συμφωνίας εξυγίανσης της Sato – Οι εκατοντάδες δόσεις και οι ρήτρες σε τζίρο και ταμείο

Τα ψιλά γράμματα της συμφωνίας εξυγίανσης της Sato – Οι εκατοντάδες δόσεις και οι ρήτρες σε τζίρο και ταμείο
Σε εικοσαετές πρόγραμμα δόσεων μπαίνει η εταιρεία και καλείται να υλοποιήσει ένα αρκετά δύσκολο πλάνο αναδιάρθρωσης
Σε εκατοντάδες δόσεις με όρους που συνδέονται με τα ταμειακά διαθέσιμα και το ύψος των πωλήσεων ρυθμίζει τα χρέη της η Sato σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του προγράμματος εξυγίανσης.
Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί έως το τέλος του 2018, αλλά το πλάνο δεν είναι εύκολο και θα πρέπει η εταιρεία να αυξήσει σημαντικά το τζίρο της να εισπράττει χρήματα (cash flows) και να βγάζει κέρδη προκειμένου νε μειώσει το χρέος που ανέρχεται σε περισσότερα από 36 εκατ. ευρώ.
Η πρόσφατη συμφωνία με Ιντρακόμ Κατασκευές για την προμήθεια καθισμάτων αναμονής στα αεροδρόμια της Fraport, σίγουρα θα βοηθήσει αν και δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το χρηματικό ύψος της συμφωνίας.
Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση εξαμήνου το πλάνο αναδιάρθρωσης προβλέπει:
Την 14-6-2017 η Sato κατέθεσε , στο Πρωτοδοκείο Αθηνών , αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης με τις πιστώτριες τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ AE , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, και την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE καθώς μεταβλήθηκαν ουσιωδώς και απροσδόκητα τα οικονομικά στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκε η προγενέστερά συμφωνία εξυγίανσης προς το χειρότερο.
Η απόφαση αναμένεται μέχρι το τέλος του 2018.
Τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής:
Το σύνολο των κάθε φύσεως οφειλών της ανέρχεται την 31-3-2017 σε 36.465.851 ευρώ.
Οι ανωτέρω οφειλές διαχωρίζονται κατά κατηγορία ως εξής:
Τραπεζικές υποχρεώσεις 26.346.126 ευρώ
Προμηθευτές και Λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 4.798.491 ευρώ
Υποχρεώσεις από φόρους –τέλη 2.121.553 ευρώ
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.808.019 ευρώ
Λοιποί πιστωτές 1.391.662 ευρώ.
1)    Το σύνολο των απαιτήσεων, από τις συμβαλλόμενες πιστώτριες τράπεζες, ανέρχεται σε 25.950.409 ευρώ η ποσοστό 71,16% επί του συνόλου των οφειλών της Εταιρείας .
2)    Επίσης εκπροσωπούν το 100% του συνόλου των εμπράγματων ασφαλισμένων πιστωτών της.
Τα ανωτέρω ποσά θα αποπληρωθούν σε 9 ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβλητέα την 31/12/2021 και μία επιπλέον στη λήξη την 31/12/2030 ίση με το 60% της ανωτέρω συνολικής απαίτησης και του 100% του συνόλου των τόκων που έχουν κεφαλαιοποιηθεί έως και την 31/12/2018.
 Το επιτόκιο ορίζεται σε Euridor 3M+3.00% πλέον νόμιμων επιβαρύνσεων με εκτοκισμό 31/12.
Οι τόκοι που θα λογιστούν την 31/12/2017 και την 31/12/2018 , ποσό ίσο με το 30% των τόκων θα καταβληθεί κανονικά, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα κεφαλαιοποιηθεί.
Οι τόκοι που θα λογιστούν την 31.12.2019 και έπειτα μέχρι την λήξη θα καταβάλλονται κανονικά.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου το υπόλοιπο των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιεύονται, ανέρχεται σε ποσό άνω των 1 εκατ. ευρώ, τότε το 75% του ποσού που υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ θα αποδίδεται, για την αποπληρωμή έναντι της 10ης δόσης των δανείων (του Balloon).
Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον ο ετήσιος Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιεύονται ανέρχεται σε ποσό άνω των 13 εκατ. ευρώ, τότε ποσό ίσο με το Πλεόνασμα των Πωλήσεων μείον των τόκων που θα έχουν καταβληθεί την 31/12 έκαστους έτους μείον το άθροισμα τυχόν ποσών ανά ημερολογιακό τρίμηνο εντός έκαστου έτους που θα έχουν καταβληθεί δυνάμει του ανωτέρω όρου Υποχρεωτική προπληρωμή ανά τρίμηνο θα αποδίδεται για την αποπληρωμή έναντι της 10ης δόσης των δανείων (του Balloon).
Το Πλεόνασμα των Πωλήσεων ορίζεται ίσο με το 10% της θετικής διαφοράς μεταξύ του ετήσιου Κύκλου εργασιών (Πωλήσεις) και του ποσού των 13 εκατ. ευρώ
Για τα έτη από το 2020 και έπειτα και εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρίας ανέλθει πάνω από 13 εκατ. ευρώ, θα καταβάλλεται ποσό ίσο με το 1,5% επί του ως άνω κύκλου εργασιών, υπό την ταυτόχρονη προϋπόθεση ότι το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων (μετά την αφαίρεση του ποσού της ετησίας υποχρεωτικής προπληρωμής) δε θα υπολείπεται του ποσού των 1 εκατ. ευρώ.
 Το εν λόγω ποσό θα αποδίδεται για την αποπληρωμή έναντι της 10ης δόσης των δανείων (του Balloon).
Ως προς τις οφειλές της Εταιρείας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την 31-3-2017 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την έκδοση απόφασης, ρητά συμφωνείται, ότι αυτοί, ως εκ της προνομιακής τους απαίτησης, θα λάβουν το 100% της απαίτησής τους, καταβαλλόμενο για τις μεν πρώτες 48 δόσεις ποσό 8.000 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις, το δε υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 192 ισόποσες, μηνιαίες και συνεχόμενες δόσεις ποσού 7.420 ευρώ, μη υπολογιζόμενων όμως προσαυξήσεων μετά την ρύθμιση και κατά τον χρόνο αυτής, αρχόμενης της πρώτης δόσης μετά την πάροδο ενός μήνα από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.
Ως προς τις οφειλές της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά την 31-3-2017 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την έκδοση απόφασης, ρητά συμφωνείται, ότι αυτό, ως εκ της προνομιακής του απαίτησης, θα λάβει το 100% της απαίτησής του, καταβαλλόμενο για τις μεν πρώτες 48 δόσεις ποσό 8.000 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις, το δε υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 192 ισόποσες, μηνιαίες και συνεχόμενες δόσεις ποσού 9.050 ευρώ, μη υπολογιζόμενων όμως προσαυξήσεων μετά την ρύθμιση και κατά τον χρόνο αυτής, αρχόμενης της πρώτης δόσης μετά την πάροδο ενός μήνα από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.
Ως προς τις οφειλές της Εταιρείας προς «ΜΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ», όπως αυτοί αναγράφονται στην κατάσταση πιστωτών της Εταιρείας, οι οποίοι, κρίνονται αναγκαίοι και απαραίτητοι για την συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας θα λάβουν το 100% της συνολικής τους απαιτήσεως, ήτοι ποσό 2.217.000 ευρώ  όπως αυτό παρουσιάζεται στα βιβλία της Εταιρείας στις 31-3-2017 και θα έχει διαμορφωθεί μέχρι την έκδοση απόφασης, το δε ποσό αυτό θα το εισπράξουν τμηματικά σε 24 ισόποσες άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης δύο έτη μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.
Ως προς τις οφειλές της Εταιρείας προς «ΜΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ», όπως αναγράφονται στην κατάσταση πιστωτών της Εταιρείας, θα λάβουν το 100% της συνολικής τους απαιτήσεως, ήτοι ποσό 1.137.000 ευρώ όπως αυτό παρουσιάζεται στα βιβλία της Εταιρείας στις 31-3-2017 και θα έχει διαμορφωθεί μέχρι την έκδοση απόφασης, το δε ποσό αυτό θα το εισπράξουν τμηματικά σε 24 ισόποσες άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης δύο έτη μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.
Ως προς τις οφειλές της Εταιρείας προς «ΜΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ» όπως αναγράφονται στην κατάσταση πιστωτών της Εταιρείας, θα λάβουν το 10% της συνολικής τους απαιτήσεως, ήτοι ποσό 2.350.417,20 ευρώ όπως αυτό παρουσιάζεται στα βιβλία της Εταιρείας στις 31-3-2017, το δε ποσό αυτό θα το εισπράξουν τμηματικά σε εικοσιτέσσερις ισόποσες άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης δύο έτη μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης και οποιαδήποτε άλλη απαίτηση πέραν του ποσού αυτού, όπως αυτό συμφωνείται, ότι περιορίζεται στο προαναφερόμενο ποσοστό, αποσβένεται και διαγράφεται.
Οι μέχρι σήμερα υφιστάμενες ασφαλίζουσες τις Συμβάσεις προσωπικές, και τυχόν εμπράγματες ασφάλειες υπέρ των ΠΙΣΤΩΤΩΝ, προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους, θα παραμένουν ισχυρές και θα διατηρούνται ακέραιες προς εξασφάλιση των όποιων απαιτήσεων των ΠΙΣΤΩΤΩΝ συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν ή θα απορρεύσουν και από τη Συμφωνία Εξυγίανσης μέχρι τη πλήρη εξόφληση αυτών.
Η παρούσα συμφωνία θα υποβληθεί προς επικύρωση στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο, προκειμένου να αποκτήσει γενική δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 99 επ. του ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4013/2011 και του ν. 4072/2012. Η ισχύς της παρούσας συμφωνίας άρχεται από την επικύρωσή της από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Γιώργος Κατικάς

george.katikas@gmail.com
 

www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS