Λιβάνης: Τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών και την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. αποφάσισε η Γ.Σ.

Λιβάνης: Τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών και την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. αποφάσισε η Γ.Σ.
Τη θέση του παραιτηθέντος κ. Θεοφύλακτου Σγουρόπουλου ως μέλους του Δ.Σ. κατέλαβε η κ. Ηλέκτρα - Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια ως εξαρτημένο μη εκτελεστικό μέλος.
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος, και την αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Λιβάνης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (24/9/2018) ανακοίνωση, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21/9/2018, κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,62% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής:
1) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2017 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2)Απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2017.
3) Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2018 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές:
1. Τακτικός ελεγκτής:
Ο κος Βασίλειος Βαρλάμης του Ηρακλή, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 10261 κάτοικος Αθηνών, που ανήκει στην εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ με ΑΜ ΣΟΕΛ 111.
2. Αναπληρωματικός ελεγκτής:
Ο κος Κούτρας Γρηγόριος του Ηλία, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 13601 κάτοικος Αθηνών, που ανήκει στην εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ με ΑΜ ΣΟΕΛ 111.
4) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την από 2/5/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα τη θέση του παραιτηθέντος κ. Θεοφύλακτου Σγουρόπουλου ως Μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας, κατέλαβε η κ. Ηλέκτρα - Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια του Ηλία και της Μαργαρίτας ως εξαρτημένο μη εκτελεστικό μέλος.
5) Τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2017, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS