Γιατί η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει ένα capital buffer ειδικά για τις τράπεζες - Θα χρειαστούν 6-7 δισ νέα κεφάλαια

Γιατί η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει ένα capital buffer ειδικά για τις τράπεζες - Θα χρειαστούν 6-7 δισ νέα κεφάλαια
Πόσα κεφάλαια χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες; - Περίπου 6 με 7 δισεκ. και εξυγιαίνονται πλήρως
Γιατί η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ειδικό απόθεμα από το capital buffer των 30 δισεκ. του ελληνικού δημοσίου ειδικά για τις ελληνικές τράπεζες;
Θα σκεφθούν πολλοί, οι τράπεζες δεν χρειάζονται κεφάλαια, πέρασαν τα stress tests, διαθέτουν επαρκείς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν την εξής δομή

Τράπεζα

Κεφάλαια tangible book

DTA

NPEs*

Coverage ratio

Εθνική

5,088 δισ

4,922 δισ

16 δισ

60,2%

Πειραιώς

6,61 δισ

6,55 δισ

29,4 δισ

49%

Alpha bank

8,9 δισ

4,73 δισ

28,8 δισ

50%

Eurobank

4,85 δισ

4,88 δισ

19 δισ

55,9%

Σύνολο

25,36 δισ

21,08 δισ

93,2 δισ

53,75%

Τα NPEs έχουν ήδη μειωθεί στα 88 δισεκ. ευρώ
Επεξεργασία: Bankingnews.gr

Εάν τα κεφάλαια λυθούν με όρους πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας 3 σημαίνει ότι υποχωρούν στα 24,5 δισεκ. όταν η αναβαλλόμενη φορολογία DTA ανέρχεται σε 21 δισεκ.
Είναι ενδεικτικό ότι η Εθνική τράπεζα έχει 5,088 δισεκ. κεφάλαια ή 4,6 δισεκ. με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3 και ο αναβαλλόμενος φόρος είναι 4,922 δισεκ. ευρώ και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4,7 δισεκ. ευρώ.
(Τι είναι η αναβαλλόμενη φορολογία.
Οι τράπεζες λόγω των μεγάλων ζημιών που κατέγραψαν στο παρελθόν από PSI+ και προβληματικά δάνεια.
Οι τράπεζες, μπορούν να αποσβένουν σταδιακά τη ζημιά που έπαθαν από το PSI+, συμψηφίζοντας μελλοντικό φόρο εισοδήματος που μπορεί να προκύψει από μελλοντικά κέρδη.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει κατοχή ενός «δικαιώματος» συμψηφισμού κεφαλαίων και όχι πραγματικών κεφαλαίων.
Το δικαίωμα αυτό αποτιμάται κανονικά και προσμετράται, στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών)
Με τον νέο μόνο περί αναβαλλόμενης φορολογίας πρακτικά εάν μια τράπεζα μετά το 2018 εμφανίσει ζημία π.χ. το 2019 μια τράπεζα εμφανίσει 1 δισεκ. ζημία υποχρεούται να πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου – και μόνο - ίση με το ύψος της ζημίας.
Δηλαδή η αύξηση θα είναι 1 δισεκ. και τις μετοχές θα τις πάρει το Δημόσιο οπότε θα υποστούν dilution οι παλαιοί μέτοχοι.
Είναι κατανοητό ότι ας υποθέσουμε ότι η Alpha bank που έχει και το μεγαλύτερο κεφαλαιακό απόθεμα κοντά 3 δισεκ. ευρώ αποφάσιζε να πάρει μεγάλη πρόβλεψη για να καθαρίσει τα χαρτοφυλάκια της και εμφάνιζε σε χρήση π.χ. ζημία 1 δισεκ. θα υποχρεωνόταν σε αύξηση κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου.
Ο νόμος αυτός πρέπει να αλλάξει ή να παγώσει έως ότου ολοκληρωθεί η εξυγίανση των τραπεζών, λειτουργεί αποτρεπτικά για την εξυγίανση.

Γιατί χρειάζεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα cash buffer π.χ. 10 δισεκ. ευρώ;

Ο βασικός λόγος είναι προφανής.
Οι τράπεζες διενεργούν προβλέψεις όμως ο πιο ουσιώδης δείκτης είναι το coverage ratio NPΕs ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις.
Ο δείκτης αυτός είναι σήμερα 53,75%.
Τι πρακτικά σημαίνει αυτό;
100% η ονομαστική αξία ενός δανείου -53,75% το coverage ratio = 46,25%.
Το 46,25% της ονομαστικής αξίας είναι το μαγικό νούμερο για τις τράπεζες.
Ότι πωλείται κάτω από το 46,25% της ονομαστικής αξίας π.χ. 40% είναι ζημία 46,25% - 40% = 6,25% ζημία επί του ύψους του δανείου.
Το 46,25% είναι δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις, δεν έχουν οι τράπεζες άλλες εξασφαλίσεις π.χ. ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία;
Ναι όντως αυτό ισχύει αλλά η έννοια εξασφάλιση και εγγύηση είναι σχετική.
Ένα ακίνητο έχει αξία εάν μπορεί να πουληθεί, εάν δεν μπορεί να πουληθεί απλά δεν έχει καμία αξία.
Οι τράπεζες βέβαια τα ακίνητα τα αποτιμούν σε κάποιες τιμές, που ωστόσο υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες εάν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα θα μειώσουν τα προβληματικά τους δάνεια.
Τα 88 δισεκ. NPEs θα γίνουν 70 δισεκ. 60 δισεκ. κ.ο.κ.
Τι θα συμβεί όμως όταν φθάσουν στον πυρήνα του προβλήματος;
Όταν θα πρέπει να πουλήσουν δεν θα πρέπει να εγγράψουν ζημία όταν μάλιστα οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ είναι 1,5% με 1,8%;
Οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια για να ολοκληρώσουν πλήρως την εξυγίανση τους.
Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί.
Οι τράπεζες θα πρέπει να ακολουθήσουν το χρονοδιάγραμμα μείωσης των προβληματικών τους δανείων έως το 2021 ή να προβούν σε εμπροσθοβαρείς κινήσεις εξυγίανσης;
Όποιος πάει γρήγορα αρχικά θα υποστεί ένα σοκ αλλά θα αναρρώσει πρώτος.
Όποιος πάει αργά, θέλει να αποφύγει την αύξηση κεφαλαίου και θα καθυστερήσει την εξυγίανση.
Τι τραπεζικό σύστημα θέλουμε;
Στο ερώτημα αυτό πρέπει να απαντήσει η νέα κυβέρνηση και οι μέτοχοι.
Εάν επιλέξει μια τράπεζα εμπροσθοβαρείς λύσεις εξυγίανσης, τα 10 δισεκ. από τα 30 δισεκ. του cash buffer θα απαιτηθούν ως μηχανισμός ασφαλείας κάλυψης των νέων αυξήσεων κεφαλαίου, χωρίς bail in ή για μια συλλογική λύση τύπου bad bank αν και αυτό το σενάριο δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό…

Πόσα κεφάλαια χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες;

Αυτό το ερώτημα έχει αξία 6-7 δισεκ. ευρώ.
Γιατί 6-7 δισεκ. ευρώ γιατί τόσα χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες
Eurobank 1 με 1,5 δισεκ. ευρώ
Πειραιώς 3 δισεκ.
Εθνική 1 με 1,5 δισεκ. ευρώ
Alpha bank κάτω από 1 δισεκ. έχει το μεγαλύτερο κεφαλαιακό πλεόνασμα
Με 6 - 7 δισεκ. οι ελληνικές τράπεζες γίνονται πεντακάθαρες, εξυγιασμένες και τότε θα αποτελούν επενδυτική ευκαιρία χρηματιστηριακά.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS