Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 στο πρώτο εξάμηνο του 2018 για πρώτη φορά έπληξε τα αποτελέσματα των εισηγμένων

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 στο πρώτο εξάμηνο του 2018 για πρώτη φορά έπληξε τα αποτελέσματα των εισηγμένων
Σημαντικές ζημιές εμφάνισαν αρκετές εισηγμένες λόγω των έκτακτων προβλέψεων που επιβάλει το ΔΠΧΑ 9 – Αναλυτικά παραδείγματα
Από ένα έκτακτο λόγο αρκετές εισηγμένες εμφάνισαν κονδύλι με ζημιές που επηρέασε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.
Αυτός ο λόγος ακούει στο όνομα «ΔΠΧΑ 9» (Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9), το οποίο είχε υιοθετηθεί παλαιότερα αλλά για πρώτη φορά εφαρμόστηκε χωρίς να αναθεωρηθούν οι προηγούμενες λογιστικές καταστάσεις, αλλά το αποτέλεσμα επηρέασε το πρώτο εξάμηνο 2018.
Το ΔΠΧΑ 39 που μέχρι το τέλος του 2017 αναφερόταν στα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, αναγνώριση και αποτίμηση αντικαταστάθηκε από το ΔΠΧΑ 9 που επίσης αναφέρεται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018, συνοψίζοντας τις τρεις κατηγορίες της λογιστικής παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών μέσων: Την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης.
Οι εισηγμένες εφάρμοσαν το νέο πρότυπο από την 1 Ιανουαρίου 2018 αναδρομικά, χωρίς να αναθεωρήσουν τις συγκριτικές πληροφορίες των προηγούμενων ετών συνεπώς οι προσαρμογές που προέκυψαν από τη νέα ταξινόμηση και τους νέους κανόνες απομείωσης δεν εμφανίζονται στην χρηματοοικονομική θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2017, αλλά αναγνωρίστηκαν στην χρηματοοικονομική θέση έναρξης της 1ης Ιανουαρίου 2018.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, οι εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν το μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών τόσο για τις απαιτήσεις από πελάτες όσο και για τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος. Διευκρινίζεται ότι ουσιαστικά πρόκειται για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές και δεν σημαίνει ότι μία εισηγμένη δεν θα εισπράξει για παράδειγμα την απαίτηση.

Οι επιπλέον προβλέψεις των εισηγμένων που επηρέασαν τα αποτελέσματα εξαμήνου

Σε αρκετές λογιστικές καταστάσεις εξαμήνου εντοπίζεται κονδύλι πρόβλεψης ζημιάς.
Η πρόβλεψη ζημιάς για τον Όμιλο ΟΤΕ και την Εταιρεία αυξήθηκε κατά 19,9 εκατ. ευρώ και 12 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για τις απαιτήσεις από πελάτες και κατά 6,2 εκατ. ευρώ και 0,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία κατά την 1 Ιανουαρίου 2018. Η αύξηση της πρόβλεψης είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη προσαρμογή του «Υπολοίπου κερδών εις νέο».
Η πρόβλεψη ζημιάς για τον Όμιλο και την Εταιρεία Μυτιληναίος αυξήθηκε κατά 17,2 εκατ. ευρώ την 01/01/2018.
Η αύξηση της πρόβλεψης είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη προσαρμογή του «Αποτελέσματα εις Νέον».
Η Ολυμπιακή Τεχνική αναφέρει πως η αναδρομική επίδραση του IFRS 9 την 01/01/2018 είχε ως αποτέλεσμα πρόσθετες προβλέψεις για τον Όμιλο ποσού 12,26 εκατ. ευρώ με επιβάρυνση των Ιδίων Κεφαλαίων του ενώ η επιβάρυνση του Ομίλου για το αποτέλεσμα του Α’ εξαμήνου 2018 ανήλθε σε 666 χιλ. ευρώ.
Η επιβάρυνση για τον ΟΠΑΠ ανέρχεται σε 145 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και σε 99 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία.
Για τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ η πρόβλεψη ζημίας για τον Όμιλο και την Εταιρεία αυξήθηκε κατά 4,861 εκατ. ευρώ και 387 χιλ. ευρώ αντίστοιχα την 01/01/2018, με αντίστοιχη προσαρμογή του κονδυλίου «Κέρδη / (ζημιές) εις νέον».  
Στην Ελλάκτωρ το αποτέλεσμα των απαιτήσεων του καινούριου προτύπου ήταν η αύξηση των προβλέψεων για απομείωση του Ομίλου κατά ποσό 4,950 εκατ. ευρώ µε αντίστοιχη επίδραση στην έναρξη του λογαριασμού «Αποτέλεσμα εις νέον».
Στην Ιντραλότ εφαρμογή του νέου μοντέλου απομείωσης κατά την 1/1/2018 οδήγησε, με βάση τα τωρινά δεδομένα, σε σωρευτική επίδραση ποσού 5,738  εκατ. ευρώ μετά από φόρους στον Όμιλο και 2,688 εκατ. ευρώ στην Εταιρεία.
Στην Ιντρακόμ η συνολική επίδραση από την αλλαγή αυτή στα ίδια κεφάλαια την 1η Ιανουαρίου 2018 ήταν μείωση 1,399 εκατ. ευρώ από την οποία ποσό 1,075 εκατ. ευρώ κατανεμήθηκε στους μετόχους της Εταιρείας και ποσό 324 χιλ. ευρώ στις μη ελέγχουσες συμμετοχές
Στην Έλαστρον η αύξηση των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά 100 χιλ. ευρώ και η μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά 29 χιλ. ευρώ µε αντίστοιχη αντίδραση στο υπόλοιπο έναρξης του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέο» κατά 71 χιλ. ευρώ.
Για την Μπήτρος  το αποτέλεσμα από την εφαρμογή ήταν η αύξηση των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων του Ομίλου κατά 1,2 εκατ. ευρώ και η μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά 348 χιλ. ευρώ με αντίστοιχη αντίδραση στο υπόλοιπο έναρξης του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέο».
Στην Εταιρεία η επίπτωση ήταν μηδενική.
Για την ΑΝΕΚ η πρόβλεψη ζημιάς για τον Όμιλο και την Εταιρεία αυξήθηκε κατά 668 χιλ. ευρώ την 01.01.2018 και η αύξηση της πρόβλεψης είχε ως αποτέλεσμα την προσαρμογή του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέο» και του λογαριασμού «Απαιτήσεις από πελάτες».

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS