Για τις 30 Οκτωβρίου 2018 αναβλήθηκε η γενική συνέλευση της Folli Follie, λόγω... έλλειψης απαρτίας

Για τις 30 Οκτωβρίου 2018 αναβλήθηκε η γενική συνέλευση της Folli Follie, λόγω... έλλειψης απαρτίας
Η αναβολή της ΓΣ της Folli Follie οφείλεται στην έλλειψη απαρτίας καθώς συγκεντρώθηκαν μέτοχοι που κατείχαν το 17,9% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης
Λόγω... έλλειψης απαρτίας τελικά αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα, 10 Οκτωβρίου 2018, γενική συνέλευση των μετόχων της Folli Follie.
Η αναβολή δόθηκε για τις 30 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με απόφαση της Ειρήνης Νιώτη, προσωρινά προεδρεύουσας της σημερινής συνέλευσης.
Η αναβολή οφείλεται στην έλλειψη απαρτίας καθώς συγκεντρώθηκαν μέτοχοι που κατείχαν το 17,9% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.
Εντούτοις, αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι σε χθεσινή ανακοίνωση, η Folli Follie ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε αναβολή της ΓΣ, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των αναθεωρημένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2017 – 31/12/2017.
Ειδικότερα, στις 2/10/2018 συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 3/7/2018 αίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον διορισμό ελεγκτών, στους οποίους θα ανατεθεί ο έλεγχος του συνόλου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2017.
Η Εταιρεία συναίνεσε και ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στον διορισμό ελεγκτών για την πραγματοποίηση του ανωτέρω ελέγχου, ενώ, κατά την εν λόγω δικάσιμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ρητά προς το Δικαστήριο, μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου της, ότι δεν επιθυμεί τον διορισμό της Ernst & Young ως ελεγκτή.

Η ανακοίνωση της Folli Follie

Η εταιρεία «Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» (εφεξής, η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία επρόκειτο να συνεδριάσει μετ' αναβολήν σήμερα, 10 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς δεν επιτεύχθηκε η νόμιμη απαρτία κατ' άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920.
Ενόψει των ανωτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει περαιτέρω, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρόκειται να συνέλθει εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από σήμερα, και συγκεκριμένα, πρόκειται να συνέλθει εκ νέου την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ. (εφεξής, η «Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση»), αναφορικά με την οποία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  πρόκειται να δημοσιεύσει νέα πρόσκληση.
Σημειώνεται ότι για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Record Date - Ημερομηνία Καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λάβει χώρα, κατόπιν νέας προσκλήσεως, την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ..
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής.
Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών.

Δεσμεύθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της οικογένειας Κουτσολιούτσου

Στις 9 Οκτωβρίου 2018 έγινε γνωστό ότι δεσμεύονται, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες της οικογένειας Κουτσολιούτσου καθώς και των μελών του ΔΣ της εταιρίας Folli Follie.
Το δικαστικό συμβούλιο συνεδρίασε, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο οικονομικός Εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης, ο οποίος διενεργεί εδώ και μερικούς μήνες έρευνα για τα οικονομικά πεπραγμένα της εταιρίας μετά από καταγγελίες αλλά και στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγορας του Χρηματηστηρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βούλευμα έχει ήδη κοινοποιηθεί στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε χρηματιστηριακές εταιρίες ώστε να παγώσουν όλες οι οικονομικές κινήσεις των προσώπων που περιλαμβάνονται στο διατακτικο του.
Η παραπάνω εξέλιξη καταφθάνει μετά την ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία τονίζει ότι η εταιρεία δεν συμμορφώνεται στην απαίτηση να διενεργηθεί πλήρης έλεγχος στα οικονομικά στοιχεία για την οικονομική χρήση του 2017.

Η ανακοίνωση της Επ. Κεφαλαιαγοράς

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρίας Folli Follie AEBTE («Εταιρία»), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισημαίνει τα ακόλουθα:
Στις 07.05.2018 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάλεσε την Εταιρία να προβεί άμεσα σε ανάθεση πρόσθετου ανεξάρτητου ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017 σε αναγνωρισμένη ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία. Η Εταιρία με την από 14.05.2018 ανακοίνωσή της ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι ανέθεσε στην ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία Ernst & Young τον επανέλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών της για την χρήση 2017.
Η Εταιρία προέβη σε ανάθεση διενέργειας προσυμφωνημένων διαδικασιών επί συγκεκριμένων κονδυλίων των ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2017 στην εταιρία Ernst & Young και forensic investigation στην εταιρία Alvarez & Marsal.
Με την παράδοση της έκθεσης της Alvarez & Marsal η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάλεσε την Εταιρία ήδη στις 28.09.2018, ενόψει και της προγραμματισμένης για τις 10.10.2018 Γενικής Συνέλευσης, να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, μεταξύ άλλων, σχετικά με:
α) το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου της Ernst & Young αναφορικά με τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου,
β) την ημερομηνία δημοσιοποίησης της αναμορφωμένης ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2017.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώνει ότι η Εταιρία, παρά τα σημαντικά ευρήματα της Alvarez&Marsal, συνεχίζει να μη συμμορφώνεται και για το λόγο αυτό επαναλαμβάνει την απαίτησή της, η οποία είχε διατυπωθεί με σαφήνεια ήδη από τις 07.05.2018, για τη διενέργεια του πλήρους ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 από την ελεγκτική εταιρία που έχει ορίσει η Folli Follie AEBTE.
Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση έκτακτου ελέγχου βάσει του άρθρου 40 παρ.1 περ. (β) και παρ. 2 του κ.ν.2190/1920 για τη χρήση 2017, ενέργεια η οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω χρήσης. Για το λόγο αυτό προτάθηκε να διενεργηθεί από διαφορετική ελεγκτική εταιρία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS