Τι γίνεται με τα δάνεια των εισηγμένων; Αναχρηματοδοτούν και μετά τα μετατρέπουν σε μετοχές οι τράπεζες

Τι γίνεται με τα δάνεια των εισηγμένων; Αναχρηματοδοτούν και μετά τα μετατρέπουν σε μετοχές οι τράπεζες
Αρκετές προβληματικές εταιρείες έχουν φορτωθεί οι τράπεζες αφού αναδιαρθρώνουν δάνεια αλλά δεν εξυπηρετούνται και αναγκάζονται μετά να εκδώσουν μετοχές
Το πρόβλημα του υψηλού δανεισμού ορισμένων εισηγμένων δεν έχει λυθεί ή λύνεται με τρόπο που το πρόβλημα παραμένει στις τράπεζες, οι οποίες αναγκάζονται να μετατρέψουν δάνεια σε μετοχές και στη συνέχεια να βρουν αγοραστή για τις εισηγμένες.
Ήδη προχωρά η πώληση Νηρέα και Σελόντα ενώ προχωράει και η πώληση της Forthnet με αρκετά εμπόδια, λόγω υψηλής μόχλευσης.
Φαίνεται όμως πως συμμετοχές αυξάνονται, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις που δημοσιεύονται και το ερώτημα είναι αν αξίζουν κάτι αυτές οι συμμετοχές.
Πρόσφατα απέκτησαν πλειοψηφικό πακέτο σε θυγατρική της Αltec. Πιο συγκεκριμένα στις 14/7/2017 ολοκληρώθηκε η μετατροπή 9.997.586 ομολογιών σε 10.147 κοινές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικές μετοχές, από τους ομολογιούχους τράπεζες του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου των 10 εκατ. ευρώ, εκδόσεως της Unisoft και συγκεκριμένα από την Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα, την ATTICA BANK και την ALPHA ΒΑΝΚ, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της Altec να διαμορφωθεί σε 33,01% και το υπόλοιπο να περάσει στις τράπεζες.
Όμως και στη μητρική οι τράπεζες έχουν σημαντικό ποσοστό και συγκεκριμένα 13,22% η Eurobank, 12,44% η Εθνική, 14,89% η Πειραιώς και 6,59% η Alpha Bank.
Τέλη του 2016 η Yalco είχε ανακοινώσει την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης των τραπεζικών δανείων.
Μεταξύ των νέων δανειακών συμβάσεων υπήρχε δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές.
Σήμερα, η εταιρεία δεν πληροί τους όρους των δανείων και είναι σε νέες διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες.  
Σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες έχουν προχωρήσει στη διενέργεια σχετικής διαδικασίας εξεύρεσης επενδυτών, η οποία έχει οδηγήσει στην εκδήλωση δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία.
Το πλάνο εξυγίανσης της Λιβάνης περιλαμβάνει για τις τράπεζες: Έναντι του συνόλου των οφειλών της εταιρείας προς της τράπεζες ύψους 14,96 εκ. ευρώ, προβλέπεται η κυριότητα των προσημειωμένων ακίνητων της εταιρείας να εισέλθει στις πιστώτριες τράπεζες με ταυτόχρονο μακροχρόνια μίσθωση τους στην εταιρεία.
Οι τράπεζες θα λάβουν τα προσημειωμένα ακίνητα με διαγραφή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού, που αντιστοιχεί στο 65% επί του τιμήματος.
Το προς διαγραφή υπόλοιπο δανείων ανέρχεται σε 3.36 εκ. ευρώ.
Μετά την ανταλλαγή χρέους με περιουσιακά στοιχεία, ο εναπομείναν δανεισμός ύψους 11,54 εκ. ευρώ θα χωριστεί σε εξυπηρετούμενο ύψους 2.62 εκ. ευρώ και μη εξυπηρετούμενο ύψους 8.93 εκ. ευρώ, για τμήμα του οποίου θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση των όρων πληρωμής το 2033.
Στις 29 Μαΐου 2018 υπεγράφη η σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου μεταξύ της Σφακιανάκης και των Πιστωτριών Τραπεζών ποσού 282,9 εκατ. ευρώ, με την οποία αναδιαρθρώνονται υφιστάμενα δάνεια της Εταιρείας.
Ωστόσο το ύψος των δανείων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα δημιουργεί ανησυχίες αναφορικά με το κατά πόσο στα επόμενα εξάμηνα τα δάνεια αυτά θα εξυπηρετούνται.
Η Ακρίτας στις 21.09.2018 υπέγραψε το σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της με τις πιστώτριες τράπεζες, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει :  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 19,4 εκατ. ευρώ μέσω καταβολής μετρητών και  κεφαλαιοποίησης δανειακών υποχρεώσεων και την έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Το σύνολο του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για μείωση του δανεισμού της εταιρίας.    
Το σχέδιο για την Dionic προβλέπει πώληση του 13,45% που κατέχει στην DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, και είναι σήμερα ενεχυριασμένο στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS, και τη μεταβίβαση του ακινήτου της Εταιρείας επί της οδού Αριστοτέλους στις Αχαρνές στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS η οποία διατηρεί σήμερα α’ προσημείωση υποθήκης επ’ αυτού.
Επίσης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και αναμένει την τελική έγκριση από την ALPHA BANK για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) ποσού 10 εκατ. ευρώ περίπου και τη μετατροπή του σε προνομιούχες μετοχές με τελικό στόχο την κεφαλαιοποίηση αυτών.
Πάντως ομολογιακό 12 εκατ. ευρώ είναι πιθανό από την ομολογιούχο δανείστρια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ να ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής των Ομολογιών της σε μετοχές της Εκδότριας εν μέρει ή ολικά, θα αποκτήσει μετοχές και δικαιώματα ψήφου που δύνανται να ανέλθουν σε ποσοστό έως 87, 21% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Βιοτέρ έχει έρθει σε συμφωνία εξυγίανσης και θα χάσει τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πληρώσει τράπεζες και πιστωτές.
Συμφωνία εξυγίανσης με τις τράπεζες έχει και η Sato που χρωστάει 18 εκατ. ευρώ ενώ στο παρελθόν είχε μετοχοποιήσει δάνειο.
Η Εθνική ελέγχει το 23,7%, η Alpha Bank το 16,9% και η Eurobank το 10,37%.
Οι τράπεζες επίσης έχουν συμμετοχές και σε άλλες εισηγμένες:
Στην Byte η Alpha Bank εμφανίζεται με 13%.
Στην Frigoglass η Alpha Bank έχει 5,95%.
Στην MIG η Πειραιώς έχει 28,5%.
Στην Space η Alpha Bank έχει το 19,33%.
Στην ΑΕΓΕΚ η Πειραιώς έχει 19,38% και η Alpha Bank 17,75%.
Στην ΑΝΕΚ η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει το 24,17%.
Στην Καραμολέγκος η Εθνική Τράπεζα έχει το 8%.
Στην Κέκροψ η Alpha Bank έχει το 6,7%.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS