Ζημιές 42,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2017 εμφάνισε η ΑΕΓΕΚ – Δεν έχει δημοσιεύσει αποτελέσματα εξαμήνου

Ζημιές 42,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2017 εμφάνισε η ΑΕΓΕΚ – Δεν έχει δημοσιεύσει αποτελέσματα εξαμήνου
Κατάφερε να εισπράξει απαιτήσεις και να μειώσει υποχρεώσεις αλλά προχώρησε και σε μεγάλες απομειώσεις με αποτέλεσμα να εμφανίσει ζημιές
Αρνητικά αποτελέσματα εμφάνισε για τη χρήση 2017 ο όμιλος ΑΕΓΕΚ και παρά την είσπραξη απαιτήσεων οι συνολικές υποχρεώσεις παραμένουν μεγάλες.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΕΓΕΚ κατά τη χρήση 2017 κατήλθε σε 24,4 εκατ. ευρώ έναντι  30,1 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 35,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ποσού 11,8 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους εμφάνισαν ζημιές ύψους 42,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ποσού 20,6 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.
Το 2017 ο Όμιλος, δεδομένου του περιορισμού της δραστηριότητάς του, συνέχισε τη ρευστοποίηση ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων, με σκοπό τόσο την τόνωση της ρευστότητάς του, όσο και περιορισμού του κόστους διατήρησης των παγίων αυτών.
Σε επίπεδο Ομίλου και συγκεκριμένα η θυγατρική ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ έχει αποπληρώσει, εντός της χρήσης, ποσό 40 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά κεφάλαιο του από 10.6.2013 κοινού Ομολογιακού Δανείου της.
Οι ανωτέρω μεταβολές των οικονομικών στοιχείων των αποτελεσμάτων οφείλονται κατά κύριο λόγο, στην απομείωση των απαιτήσεων οι οποίες κρίθηκαν ανεπείδεκτες εισπράξεως, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από εκτέλεση του έργου «Μετρό Θεσ/νίκης» καθώς και της εκκαθάρισης των λογαριασμών με τις εμπλεκόμενες κοινοπραξίες, λόγω της αποχώρησης της θυγατρικής εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
Το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 16,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2017 έναντι 88,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.
Η σημαντική μείωση προέρχεται αφενός από την εξόφληση τιμολογημένων απαιτήσεων εκ του έργου ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, οι οποίες αποπληρώθηκαν από το ανάδοχο σχήμα, αφετέρου από την απομείωση των απαιτήσεων από εκτέλεση έργων λόγω αποχώρησης από το έργο του Μετρό Θεσ/νίκης, που κρίθηκε αναγκαία για την θυγατρική εταιρεία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη λειτουργική δυσχέρειά της, κατά την εκτέλεση του έργου.
Αντίστοιχα, το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 271,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2017 έναντι 312,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, παρουσιάζοντας μείωση 13,01%, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απόδοση των εισπραχθέντων απαιτήσεων προς δανειστές και το Δημόσιο κατά προτεραιότητα, άλλα και προς λοιπούς πιστωτές. Ειδικότερα, το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε στα  223,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2017 έναντι 259 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 13,63%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS