Γραφείου Προϋπολογισμού Βουλής: Στα 3,451 δισ. το ενοποιημένο πρωτογενές πλεόνασμα στο 8μηνο του 2018

Γραφείου Προϋπολογισμού Βουλής: Στα 3,451 δισ. το ενοποιημένο πρωτογενές πλεόνασμα στο 8μηνο του 2018
Σημαντική η άνοδος των φορολογικών εσόδων και των εσόδων από την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - Μείωση στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων
Αύξηση κατά 868 εκατ. ευρώ εμφάνισε το ενοποιημένο πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.
Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία υπήρξε σημαντική αύξηση στα φορολογικά έσοδα και στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ αντίθετα πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεων.
Πιο συγκεκριμένα τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 624 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από το ΠΔΕ ενισχύθηκαν κατά 244 εκατ. ευρώ.
Στον αντίποδα τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις ήταν μειωμένα κατά 741 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε μειωμένο ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κατά 1.183 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 386 εκατ. ευρώ, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των Πρωτογενών δαπανών κατά 930 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες για τόκους εμφανίζονται μειωμένες κατά 438 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες ΠΔΕ μειωμένες κατά 106 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα εμφανίζουν μειωμένα έσοδα κατά 106 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 235 εκατ. ευρώ, καταλήγοντας σε ένα ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα βελτιωμένο κατά 78 εκατ. σε ετήσια βάση.
Η μείωση των εσόδων των Νομικών Προσώπων οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων από έμμεσους φόρους (κατά 167 εκατ. ευρώ) ενώ οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό εμφανίζονται αυξημένες κατά 80 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 670 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 330 εκατ. ευρώ με συνέπεια το πρωτογενές αποτέλεσμα τους να είναι πλεονασματικό αυξημένο κατά 337 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ύψους 595 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 909 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 1.352 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματός τους κατά 445 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται αφενός στην αύξηση των μεταβιβάσεων από τον Κρατικό προϋπολογισμό κατά 390 εκατ. ευρώ και αφετέρου στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 416 εκατ. ευρώ, και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 (το τελευταίο δεν φαίνεται στη συνοπτική ταξινόμηση του πίνακα 1).
Τέλος, η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 298 εκατ. το οκτάμηνο του 2018 έναντι αύξησης κατά 1.091 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε ευνοϊκή επίπτωση 1.389 εκατ. ευρώ στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2018.

Μεθοδολογικές Διευκρινίσεις

α στοιχεία του Κρατικού προϋπολογισμού προέρχονται από το μηνιαίο δελτίο εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού ενώ τα στοιχεία των λοιπών υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης από το μηνιαίο δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
Υπάρχουν δύο ιδιαιτερότητες στη χρήση των δελτίων για τις ανάγκες του παρόντος πίνακα.
Η πρώτη αφορά το ταμειακό αποτέλεσμα του κράτους στο δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης που δεν είναι ίδιο με εκείνο που δημοσιεύεται στο δελτίο του Κράτους (βλ. προσαρμογές στη σελίδα 29 του Δελτίου Γενικής Κυβέρνησης).
Για λόγους απλούστευσης, τα ταμειακά στοιχεία στον πίνακα προέρχονται από το δελτίο του Κράτους όπως εμφανίζεται στο στοιχείο V του πίνακα 1.Β, και περιλαμβάνουν στο αποτέλεσμα την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών.
Η δεύτερη αφορά τους ενδοκυβερνητικούς τόκους, δηλαδή τους τόκους που καταβάλλει το κράτος στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που κατέχουν κρατικούς τίτλους – κυρίως repos.
Αυτοί έχουν μεν εξουδετερωθεί από το πρωτογενές αποτέλεσμα του κράτους (αφούσυμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες για τόκους) παραμένουν όμως στα έσοδα των υποτομέων.
Το ύψος τους ισούται με το άθροισμα των πρωτογενών αποτελεσμάτων των επιμέρους υποτομέων, μείον το ενοποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης (βλ. σελ. 2 Δελτίου Γενικής Κυβέρνησης).
Στον πίνακά μας η ενοποίηση των ενδοκυβερνητικών τόκων γίνεται μαζί με τις υπόλοιπες τελικές προσαρμογές.
Οι υπόλοιπες προσαρμογές είναι η μεταβολή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης (προσεγγιστικό μέγεθος για τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων), τα έσοδα από ANFAs και SMPs (εξαιρούνται από τη μεθοδολογία του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής) και τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων.
Οι αποκρατικοποιήσεις έχουν ιδιαίτερη δημοσιονομική μεταχείριση.
Αν πρόκειται για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως η αγοραπωλησία μετοχών, τότε δεν καταγράφονται καθόλου στο αποτέλεσμα.
Αν πρόκειται για πωλήσεις φυσικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, τότε καταγράφονται στο αποτέλεσμα κατά ESA αλλά όχι στο αποτέλεσμα κατά πρόγραμμα.
Αν τέλος, πρόκειται για έσοδα από εκμετάλλευση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων με διατήρηση της ιδιοκτησίας από το κράτος, δηλαδή παραχωρήσεις, τότε καταγράφονται και στο αποτέλεσμα κατά ESA και στο αποτέλεσμα κατά πρόγραμμα.
Ωστόσο το αντίτιμο της παραχώρησης δεν καταγράφεται εξολοκλήρου στο έτος είσπραξης αλλά κατανέμεται στα έτη διάρκειας της παραχώρησης με όρους παρούσας αξίας, δηλαδή τα ποσά στα πρώτα έτη είναι σχετικά χαμηλά και αυξάνονται στα επόμενα.
Εδώ, για λόγους απλούστευσης, εξαιρούνται εξολοκλήρου από το αποτέλεσμα του πίνακα 1.
Σημειώνεται, τέλος, ότι το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα με Προσαρμογές που παρουσιάζουμε είναι μια εκτίμηση που διευκολύνει τη σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (που έχει υπολογιστεί με την ίδια μεθοδολογία) και επιτρέπει την παρακολούθηση της δημοσιονομικής πορείας κατά το τρέχον έτος.
Τονίζουμε ωστόσο ότι δεν είναι συγκρίσιμο με το αποτέλεσμα που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ ακολουθώντας τη μεθοδολογία ESA, ούτε με εκείνο που δημοσιοποιεί το ΓΛΚ ακολουθώντας τη μεθοδολογία του προγράμματος.
Αυτά τα τελευταία είναι τα μόνα επίσημα αποτελέσματα και περιλαμβάνουν επιπλέον προσαρμογές όπως η χρονική μεταχείριση επιμέρους φορολογικών εσόδων, ο υπολογισμός clawback/rebate, η διαφορά πληρωμών από φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών, η διαφορά εισπράξεων από αιτήματα πληρωμής ΠΔΕ, κλπ οι οποίες απουσιάζουν από τον πίνακα 1.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS