Το ρεκόρ του Ιατρικού στην παραβίαση των όρων αναδιάρθρωσης δανείων και τα περίεργα με τα φορολογικά πιστοποιητικά της ΓΑΙΑ

Το ρεκόρ του Ιατρικού στην παραβίαση των όρων αναδιάρθρωσης δανείων  και τα περίεργα με τα φορολογικά πιστοποιητικά της ΓΑΙΑ
Οι διοικούντες που αύξησαν κατά 21% τις αμοιβές τους στο εξάμηνο και τα άγνωστα … λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Ένα ρεκόρ που ίσως δεν έχει προηγούμενο διεκδικεί το Ιατρικό Αθηνών που ρύθμισε το δανεισμό του ένα χρόνο πριν και στα αποτελέσματα εξαμήνου του 2018 δεν πληρούσε τα κριτήρια που είχαν συμφωνηθεί λίγους μήνες πριν.
Όπως η ίδια εταιρία αναφέρει «Κατά την 30 Ιουνίου 2018, το ομολογιακό δάνειο της Εταιρείας αξίας €124,8 εκατομμύρια έχει καταταχθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 1, καθώς, ενώ έχει ληφθεί από την Εταιρεία, τον Απρίλιο του 2018, η σχετική συναίνεση (waiver) από τις πιστώτριες τράπεζες αναφορικά με τη μη τήρηση ελάχιστου ποσού εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων για την εξασφάλιση του εν λόγω δανείου, η εν λόγω συναίνεση δεν παρέχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού του για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία αναφοράς των συνημμένων Ενδιάμεσων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων».!!! Η ουσία όμως είναι ότι οι τράπεζες ζήτησαν πρόσθετες εξασφαλίσεις και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι όπως η ίδια η εταιρία παραδέχεται « συνέχισε τις διαπραγματεύσεις της με τις πιστώτριες τράπεζες για την ενίσχυση των παρεχόμενων εξασφαλίσεων του δανείου και τον Σεπτέμβριο του 2018 έλαβε τη συναίνεση πιστωτριών τραπεζών σχετικά με την μη τήρηση του ελάχιστού ύψους των εκχωρημένων απαιτήσεων κατά την 30 Ιουνίου 2018 για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκχώρησης των απαιτήσεων που προτάθηκαν από την Εταιρεία και έχουν γίνει αποδεκτές από τις τράπεζες» όπως η ίδια η εταιρία αναφέρει.
Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει το Ιατρικό γνωστοποιήσει αν τελικά παρασχέθηκαν οι πρόσθετες εξασφαλίσεις και αν είναι δανειακά ενημέρο.
Βέβαια η κατάσταση που διαμορφώνεται στην εταιρία δεν εμπόδισε τους διοικούντες να λάβουν αισθητά αυξημένες αμοιβές στο πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Συγκεκριμένα οι αμοιβές αυξήθηκαν στα 1,803 εκ ευρώ από 1,491 εκ ευρώ (ποσοστό αύξησης 21%).
Είναι δε ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι στις συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη αναφέρεται ποσό 740 χιλιάδων ευρώ χωρίς να αναφέρεται τι είδους συναλλαγές είναι αυτές και αν προκύπτουν απαιτήσεις. Πέρυσι το ποσό αυτό ήταν 108 χιλιάδες ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η θυγατρική του Ιατρικού ΓΑΙΑ δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για το 2017 ούτε στην ιστοσελίδα του Ιατρικού ούτε στο ΓΕΜΗ. Ωστόσο ανατρέχοντας στις οικονομικές καταστάσεις του 2015 της ΓΑΙΑ αναφέρεται ότι « Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013.» Όμως στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης εξαμήνου 2018 αναφέρεται ότι «Για τη θυγατρική εταιρεία «ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο σχετικός έλεγχος διεξήχθη μόνο για τις χρήσεις 2011 έως 2014, και λήφθηκαν πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη».
Άραγε ποιο από τα δύο είναι αλήθεια. Αυτό που αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της ΓΑΙΑ του 2015 ή αυτό που αναφέρει σήμερα το Ιατρικό;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS