ΑΕΓΕΚ: Τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου όρισε η Γενική Συνέλευση

ΑΕΓΕΚ: Τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου όρισε η Γενική Συνέλευση
Την εκλογή νέας Επιτροπής  Ελέγχου αποφάσισε η εξ αναβολής Α’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ
Την εκλογή νέας Επιτροπής  Ελέγχου, προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον νόμο, αποφάσισε η σημερινή (12/10/2018) εξ αναβολής Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η επιτροπή έχει τριμελή σύνθεση και αποτελείται κατά πλειοψηφία από τα δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ενώ το τρίτο μέλος της που εκλέγεται από την παρούσα Γενική Συνέλευση πληρεί τις προυποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002 και έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα) βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.Η θητεία της νέας επιτροπής ελέγχου ορίζεται τριετής, ήτοι ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω παραδοχές η Γενική Συνέλευση της εταιρίας εξέλεξε ως μέλος της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, τον κο Ανδρέα Κουτούπη που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και πληρεί της προυποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Την σύνθεση της νέας Επιτροπής Ελέγχου συμπληρώνουν τα δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Χρήστος Νούσιας και Δημήτριος Νίκας, οι οποίου έχουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην Λογιστική καθόσον και οι δύο είναι Οικονομολόγοι, Λογιστές και Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι επιχειρήσεων.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στελέχη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία.
Ο εκλεγείς από την Γενική Συνέλευση και ορισθείς Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Δρ. Ανδρέας Κουτούπης [BSc (Honors), MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS] είναι Ορκωτός και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Παντείου Πανεπιστήμιου αλλά και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδας.
Είναι κάτοχος του πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης( Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London UK), Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και στον Εσωτερικό Έλεγχο (Πάντειο Πανεπιστήμιο).
Αποτελεί μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα.
Αναλυτικά, στην εξ αναβολής Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ που συνήλθε σήμερα, επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 4 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 12.912.363 μετοχές, ήτοι ποσοστό 38,77% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ειδικότερα oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, έχουν ως ακολούθως:
- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2017 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.
- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το ελεγκτικό γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2017.
- Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2018 η ελεγκτική εταιρία TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο και 5.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για το φορολογικό έλεγχο.
- (α) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2017, ύψους 30.392,78 ευρώ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και επιτροπές του, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (τα εν λόγω ποσά είναι μικτά συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων) και
- (β) προεγκρίθηκαν αμοιβές ,για τις παρασχεθησόμενες από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2018, συνολικού ύψους έως 33.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Ορίσθηκαν νέα μέλη Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Χρήστος Νούσιας και Δημήτριος Νίκας, Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής ο κος Ανδρέας Κουτούπης .

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS