ΕΛΣΤΑΤ: Στα 1,4 δισ. το πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2017 - Στα 317,4 δισ. το χρέος

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 1,4 δισ. το πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2017 - Στα 317,4 δισ. το χρέος
Το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας ανήλθε στα 7 δισ. ευρώ, ή 3,9% του ΑΕΠ
Στα 1,4 δισ. ευρώ (0,8% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), διαμορφώθηκε το πλεόνασμα του προϋπολογισμού της Ελλάδας το 2017, με το πρωτογενές πλεόνασμα να ανέρχεται στα 7 δισ. ευρώ, ή 3,9% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τα τελικά δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2014-2017, τα οποία καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2018, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το χρέος της Ελλάδας ανήλθε στα 317,4 δισ. ευρώ, ή 176,1% του ΑΕΠ.
 

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει την εξέλιξη του ΑΕΠ, του ισοζυγίου Γενικής Κυβέρνησης, του πρωτογενούς ισοζυγίου Γενικής Κυβέρνησης, των δαπανών (σε ενοποιημένη βάση), των εσόδων (σε ενοποιημένη βάση) και του χρέους Γενικής Κυβέρνησης (σε ενοποιημένη βάση) την περίοδο 2014-2017, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το ESA 2010.
 

Η κρατική υποστήριξη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η επίπτωσή της στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης
 
Για τα έτη 2014, 2016 και 2017 η υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είχε θετική επίπτωση στο ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης.
Αυτό οφείλεται στο ότι οι δεδουλευμένες αμοιβές που προκύπτουν από τις εγγυήσεις του διατραπεζικού δανεισμού και του συστήματος ομολογιακών δανείων, καθώς και τα έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών, ήταν υψηλότερα από τις δεδουλευμένες δαπάνες. Αντιθέτως, στο έτος 2015 η δαπάνη της υποστήριξης ήταν μεγαλύτερη από τα σχετικά έσοδα.
Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από όλες τις παρεμβάσεις του κράτους κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, στο ισοζύγιο (έλλειμμα / πλεόνασμα) της Γενικής Κυβέρνησης.
 

Μεταβολές μεταξύ των κοινοποιήσεων ΔΥΕ του Οκτωβρίου 2018 και του Απριλίου 2018
Ο πίνακας 4 παρουσιάζει τις αναθεωρήσεις στα δεδομένα ελλείμματος και χρέους, ως ποσοστών του ΑΕΠ, μεταξύ των κοινοποιήσεων ΔΥΕ του Οκτωβρίου 2018 και του Απριλίου 2018.
 

Αιτίες των αναθεωρήσεων στο έλλειμμα και χρέος μεταξύ των δύο κοινοποιήσεων ΔΥΕ Οκτωβρίου 2018 και του Απριλίου 2018.
Οι αναθεωρήσεις στο αποτέλεσμα των ετών 2015 - 2017 οφείλονται κυρίως σε επικαιροποιημένα στοιχεία, σε μεθοδολογικές αλλαγές στην ταξινόμηση κάποιων ειδικών συναλλαγών και στην αναθεώρηση του ΑΕΠ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS