Συστάθηκε η EnExClear για την εκκαθάριση των συναλλαγών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Συστάθηκε η EnExClear για την εκκαθάριση των συναλλαγών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Πρόεδρος της EnExClear ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Μαυρόματος
H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. και με διακριτικό τίτλο EnExClear, συστάθηκε την Παρασκευή 2/11/2018.
Η EnExClear έχει μοναδικό μέτοχο την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. και στεγάζεται στους ορόφους 1 & 4 του κτηρίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup), στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 110.
Σκοπός της EnExClear είναι η Εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. ως και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 και στο ν. 4425/2016.
Διευκρινίζεται ότι η εκκαθάριση των συναλλαγών ενεργειακής χρηματοπιστωτικής αγοράς (αγορά παραγώγων) του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., θα πραγματοποιείται από την εταιρεία ATHEXClear που ανήκει στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λειτουργεί ως Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της EnExClear συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1.    Κωνσταντίνος Μαυρόματος του Αντωνίου, Πρόεδρος
2.    Μιχαήλ Φιλίππου του Εμμανουήλ, Διευθύνων Σύμβουλος
3.    Κωνσταντίνα – Ελένη Βασιλείου του Βασιλείου, Μέλος
4.    Δημήτριος Καραϊσκάκης του Θωμά, Μέλος
5.    Γεώργιος Χατζηνικολάου του Πέτρου, Μέλος
6.    Δημήτριος Παπαντώνης του Ευαγγέλου, Μέλος
7.    Χάρης Σαχίνης του Γεωργίου, Μέλος

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS