Οι εκπληκτικές επενδύσεις της Jumbo σε νέα καταστήματα και το «αλμυρό» κόστος τους

Οι εκπληκτικές επενδύσεις της Jumbo σε νέα καταστήματα και το «αλμυρό» κόστος τους
Τα 90 εκ ευρώ των ταμιακών ροών διετίας και τα 101 εκ ευρώ «καθαρές επενδύσεις»
Το εκπληκτικό ποσό των 90 εκ ευρώ έχει επενδύσει η jumbo κατά τις δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις (Ιούλιος 2016- Ιούνιο 2018) όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που έχει δημοσιεύσει και συγκεκριμένα από την κατάσταση ταμειακών ροών.
Η εταιρία βέβαια στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε τον Ιούνιο του 2018 αναφέρει ότι «Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε € 14.639 χιλ. και του Ομίλου σε € 60.361 χιλ.»
Αναλυτικότερα αναφέρει ότι δαπανήθηκαν 44,7 εκ ευρώ στη Ρουμανία και 14,6 εκ ευρώ στην Ελλάδα με τα υπόλοιπα μικρά ποσά να ισοκατανέμονται σε Κύπρο και Βουλγαρία ενώ την προηγούμενη χρήση στην Ελλάδα είχαν δαπανηθεί 16 εκ ευρώ και άλλα τόσο στη Ρουμανία με την Κύπρο να ακολουθεί με 5,7 εκ ευρώ επενδύσεις.
Πάντως από τα στοιχεία των ταμιακών ροών εμφανίζεται να επενδύθηκαν περί τα 90 εκ ευρώ ενώ σε άλλο σημείο των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται ότι οι καθαρές επενδύσεις για την τελευταία χρήση ήταν 60,361 εκ ευρώ και για την προηγούμενη 41 εκ ευρώ δηλαδή 101 εκ ευρώ
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2017-Ιούνιος 2018 o Όμιλος πρόσθεσε δύο ιδιόκτητα υπερ-καταστήματα στη Ρουμανία.
Το πρώτο λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2017 στην πόλη Suceava (14.500 τ.μ. περίπου) και το δεύτερο τον Φεβρουάριο του 2018 στο Βουκουρέστι (11.800 τ.μ. περίπου) ενώ το 2016.
Στην εκπνοή της χρήσης 2016-2017 λειτούργησε ένα ακόμα κατάστημα στη Ρουμανία 16.000 τετραγωνικών μέτρων.
Ουσιαστικά στη Ρουμανία σε δυο χρόνια προστέθηκαν 3 καταστήματα συνολικού εμβαδού 42.300 τετραγωνικών μέτρων.
Στα καταστήματα πρέπει να προστεθεί και ένα νέο στο Βουκουρέστι 13.600 τετραγωνικών που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2018 μετά τη λήξη της χρήσης.
Στη διετία αυτή δαπανήθηκαν περί τα 61 εκ ευρώ στη Ρουμανία.
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει κατά προσέγγιση ότι το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο είναι περίπου 1100 ευρώ.
Δεδομένου ότι πρόκειται για καταστήματα το κόστος φαντάζει υψηλό όταν τέτοια κόστη στη Ρουμανία δεν προκύπτουν ούτε στην ανέγερση κατοικίας καθώς στο «ακριβό» Βουκουρέστι η μέση τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό στην κατοικία είναι περί τα 1280 ευρώ.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS