Jumbo: Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 η αποκοπή μερίσματος - Από 20/12 η πληρωμή

Jumbo: Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 η αποκοπή μερίσματος - Από 20/12 η πληρωμή
Τη διανομή μερίσματος 0,39 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Jumbo, ορίζοντας ως ημερομηνία αποκοπής τη 13η Δεκεμβρίου 2018
Τη διανομή μερίσματος 0,39 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η χθεσινή (7/11) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Jumbo, ορίζοντας ως ημερομηνία αποκοπής τη 13η Δεκεμβρίου 2018 και ως ημερομηνία καταβολής την 20η Δεκεμβρίου 2018.
Όπως αναφέρεται στη σημερινή (8/11/2018) ανακοίνωση, η Jumbo A.E.E. γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 07.11.2018 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,39 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2017/2018.
Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει με την μορφή προμερίσματος από της 03.04.2018 ποσό ευρώ 23.511.127,13 και με την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα διανεμηθεί το υπόλοιπο ποσό των Ευρώ 29.552.178,88.
Το υπόλοιπο καταβλητέο μέρισμα ανέρχεται στο μικτό ποσό των ευρώ 0,2172 ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 15%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,18462 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 14.12.2018 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date).
Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Πέμπτη 13.12.2018 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει την Πέμπτη 20.12.2018, από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.» ως ακολούθως:
i. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
ii. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα.
iii. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.», για τους υπόλοιπους επενδυτές.
Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την Πέμπτη 21.03.2019 και εφεξής, το υπόλοιπου του μερίσματος θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2104805267 υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη).
Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 3522085 και 210 3522284.
Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του υπολοίπου μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ 1195/1942.

Αναλυτικότερα οι αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 07.11.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 550 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 111.574.702 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 82,00% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.A, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 2(γ), 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, του άρθρου 43α παράγραφος 3, του άρθρου 107 παράγραφος 3 και του άρθρου 136 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2018, τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ως και την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Τέλος περιλαμβάνεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης βάσει του Ν. 3873/2010 καθώς και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες βάσει του Ν. 4403/7.7.2016
Υπέρ ψήφισαν 110.809.361 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,31% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 454.057 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,41% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 311.284 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,28% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
1. 2. Αποφάσισε: α. Περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της χρήσης από 1.7.2017 έως 30.06.2018 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης και β. Περί έγκρισης χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
α) Υπέρ ψήφισαν 111.574.702 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
β) Υπέρ ψήφισαν 77.851.717 μετοχές, ήτοι ποσοστό 69,78% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 33.583.605 μετοχές, ήτοι ποσοστό 30,10% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 139.380 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,12% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
1. 3. Αποφάσισε για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
Υπέρ ψήφισαν 110.969.815 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,46% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 154.223 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,14% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 450.664 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,40% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
1. 4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 μέχρι 30.6.2019 και τον καθορισμό της αμοιβής αυτής.
Υπέρ ψήφισαν 109.932.534 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,53% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 1.642.168 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,47% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS