Μπήτρος: Χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2017

Μπήτρος: Χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2017
Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη ήταν τα φορολογικά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν για τη χρήση 2017 της Μπήτρος
Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη ήταν τα φορολογικά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν κατόπιν της ολοκλήρωσης του ειδικού ελέγχου για τη χρήση 2017 που διενεργήθηκε στην εταιρεία Μπήτρος και στις θυγατρικές της,
Όπως αναφέρεται στη σημερινή (8/11/2018) ανακοίνωση, η Εταιρεία Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2017, που διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ. 1 του ν. 4174/2013 τόσο στην Εταιρεία όσο και στις θυγατρικές της, εξεδόθησαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS