Τριγμοί στην Aegean Baltic Bank εξαιτίας της Aegean Marine Petroleum

Τριγμοί στην Aegean Baltic Bank εξαιτίας της Aegean Marine Petroleum
Τα δάνεια των 76 εκ ευρώ, το κούρεμα και οι κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν
Ισχυροί αναμένονται οι τριγμοί στην Aegean Baltic Bank μια μικρή εξειδικευμένη τράπεζα στα ναυτιλιακά δάνεια από την υπαγωγή της Aegean Marine Petroleum στο chapter 11 του αμερικάνικου πτωχευτικού κώδικα.
Και αυτό διότι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η ελληνική τράπεζα έχει χορηγήσει στην Aegean Marine δάνεια 76 εκατ. ευρώ όταν το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι περίπου 140 εκατ. ευρώ.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι έχει υψηλότατους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και συγκεκριμένα δείκτης CET1 41,6% ενώ είχε καταφέρει από τον Ιούνιο του 2017 να απεμπλακεί από τη χρηματοδότηση του ELA.
Χρειάστηκε βέβαια να απομοχλεύσει σημαντικά κατά 56 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιό της για να έχει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Στις 31.12.2017 το Σύνολο Ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 237,9 εκατ., αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση (31.12.2016: 220 εκατ..).
Και με δεδομένο το συγκεκριμένο ύψος ενεργητικού είναι προφανές ότι η τράπεζα μετά τις εξελίξεις στην Aegean Marine Petroleum οδηγείται αναγκαστικά σε αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να αποφύγει την κατάρρευση.
Όπλο της τράπεζας είναι η ισχυρή καταθετική βάση για τα μεγέθη της ύψους 130 εκατ. ευρώ που διαμορφώνει τη σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα της μονάδας.
Συγκεκριμένα η σχέση προ προβλέψεων διαμορφώνεται στο 1,12 ή 112%.
Η κάλυψη των απομειωμένων δανείων από προβλέψεις ανέρχεται στο 28,4%.
Στις 31.12.2017, η λογιστική αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας είχε μειωθεί σε 90,1 εκατ., από 92,4 εκατ. στις 31.12.2016, αντανακλώντας την επίδραση του αρνητικού καθαρού αποτελέσματος της χρήσης 2017 καθώς και των μερισμάτων, ποσού 1,4 εκατ., τα οποία διανεμήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS