Στις 6/12 η ΓΣ της Intertech για ΑΜΚ έως 1,4 εκατ. ευρώ

Στις 6/12 η ΓΣ της Intertech για ΑΜΚ έως 1,4 εκατ. ευρώ
Intertech: Στις 6/12 η Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως 1,4 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 12.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις 06.12. 2018 και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική στις 17.12.2018 και ώρα 11:00 π.μ. και σε Β΄ Επαναληπτική στις 28.12.2018 και ώρα 11:00 π.μ. αμφότερες στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

-Αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από εβδομήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,73€) σε ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (1,46€) με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία δύο (2) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 2 : 1). Τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
-Μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης ονομαστικής κοινής μετοχής από ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (1,46€) σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) με συνέπεια τη μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ (5.391.936€) με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή. Τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS