Νέα δικαστική απόφαση, δικαιώνει την Εθνική - Απορρίπτονται οι ισχυρισμοί για ΛΕΠΕΤΕ

Νέα δικαστική απόφαση, δικαιώνει την Εθνική - Απορρίπτονται οι ισχυρισμοί για ΛΕΠΕΤΕ
Με την απόφαση αναγνωρίζεται η ΕΤΕ ως μοναδική οφειλέτρια της παροχής ΛΕΠΕΤΕ και χαρακτηρίζεται η φύση αυτής ως μετεργασιακό αντάλλαγμα
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με πρόσφατη απόφασή του απέρριψε αγωγή συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας που στρεφόταν κατά αυτής, δεχόμενο ότι ο ΛΕΠΕΤΕ είναι φορέας κοινωνικής ασφάλισης.
Το δικαστήριο δέχτηκε μεταξύ άλλων τα εξής:
Ο ΛΕΠΕΤΕ συνιστά φορέα κοινωνικής ασφάλισης ομόλογο προς τους κρατικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος και χορηγεί-μόνο αυτός και όχι η τράπεζα- μηνιαία επικουρική παροχή η οποία έχει αποκλειστικά και μόνο συνταξιοδοτικό και όχι μισθολογικό χαρακτήρα ούτε χαρακτήρα οικειοθελούς παροχής εκ μέρους του εργοδότη.
Ο ΛΕΠΕΤΕ διαθέτει οικονομική (περιουσιακή) και διοικητική αυτοτέλεια τελώντας υπό τη διαχείριση της Διαχειριστικής Επιτροπής του, όπου μετέχουν κατά πλειοψηφία εκπρόσωποι των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΕΤΕ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΛΕΠΕΤΕ, οι πόροι του συνίστανται, μεταξύ άλλων, στις εκάστοτε καταβαλλόμενες εισφορές τόσο εκ μέρους των εργαζομένων (κατά ποσοστό 3,5 % των αποδοχών τους), όσο και εκ μέρους της εργοδότιδας τράπεζας (κατά ποσοστό 9 %) ,η δε Τράπεζα δεν υποχρεούται να καταβάλει στον οικείο Λογαριασμό οιοδήποτε άλλο ποσό.
Και μετά την τροποποίηση του Κανονισμού του ΛΕΠΕΤΕ, το έτος 1995, η Διαχειριστική Επιτροπή του ΛΕΠΕΤΕ διατήρησε την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού αρμοδιότητα όχι μόνο να αποφασίζει κυριαρχικά ως προς το ύψος της εκάστοτε καταβλητέας στους δικαιούχους επικουρικής σύνταξης, πάντα ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του ΛΕΠΕΤΕ, αλλά ακόμα και να αποφασίζει για τη διακοπή της χορήγησης της επικουρικής σύνταξης.
Δεν υφίσταται οποιαδήποτε συμβατική ή νομική δέσμευση της Τράπεζας, είτε να εγγυηθεί τις επικουρικές συντάξεις του ΛΕΠΕΤΕ, είτε να καλύπτει παγίως τα ελλείματά του.
Ουδόλως δε θεμελιώνεται οποιαδήποτε- επιτρεπτή κατά νόμο- σταθερή και μόνιμη πρακτική, αφού η υποχρέωση της Τράπεζας εξαντλείτο- με βάση το νόμο και τη σύμβαση- στην εκ μέρους της καταβολή αμιγώς των ανάλογων εισφορών της ως εργοδότιδας εταιρίας.
Απαγορεύεται κατά νόμο η κάλυψη από την Τράπεζα των ελλειμάτων του ΛΕΠΕΤΕ ακόμα και με πρόβλεψη σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Η δικαστική διένεξη μεταξύ συνταξιούχων της ΕΤΕ και της ΕΤΕ, απασχολεί από τις αρχές του έτους τα δικαστήρια και αναμένεται η έκδοση και άλλων αποφάσεων.

Δείτε εδώ την απόφαση 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS