Αιολική: Την εκλογή νέου εκκαθαριστή ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αιολική: Την εκλογή νέου εκκαθαριστή ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 8μηνου 2018 και την εκλογή δεύτερου εκκαθαριστή, ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αιολική
Τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 8μηνου 2018, καθώς και την εκλογή της κας. Αλεξίας Κουφοπαντελή ως δεύτερου εκκαθαριστή, ενέκρινε η σημερινή (6/12/2018) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αιολική.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αιολική Α.Ε.Ε.Χ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα την 06η Δεκεμβρίου 2018, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 32 μέτοχοι, κάτοχοι 736.985 μετοχών – ψήφων ή 32,97% του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεδομένου ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση τα προς συζήτηση θέματα δεν απαιτούν την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 29 του Ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αφού παρίστανται ποσοστό άνω του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:
1. Υποβολή και έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης της Χρήσης 1.1.2018 - 13.08.2018 και Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης μετά των επ' αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 1.1.2018 - 13.08.2018.
3. Πορεία της Εκκαθάρισης
4. Αντικατάσταση εκκαθαριστού
5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.
Θέμα 1ο: Υπεβλήθησαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2018 - 13.08.2018, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως καταρτίσθηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν.
Θέμα 2ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση 1.1.2018 - 13.08.2018.
Θέμα 3ο: Οι Εκκαθαριστές έκαναν αναλυτική ενημέρωση στους μετόχους για την Πορεία της Εκκαθάρισης.
Θέμα 4ο: Ο εκ των εκκαθαριστών κος Γεώργιος Μαρής δήλωσε ότι για προσωπικούς λόγους αδυνατεί να συνεχίσει την θητεία του ως εκκαθαριστής.
Η Γενική Συνέλευση αφού ευχαρίστησε τον κο Γεώργιο Μαρή για τις μέχρι σήμερα παρασχεθείσες υπηρεσίες του, ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε ως δεύτερο εκκαθαριστή την κα Αλεξία Κουφοπαντελή.
Θέμα 5ο: Δεν υπήρξαν

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS