«ΕΡΓΑΝΗ»: Μερική απασχόληση για τρεις στους 10 εργαζομένους

«ΕΡΓΑΝΗ»: Μερική απασχόληση για τρεις στους 10 εργαζομένους
Μερική απασχόληση για τρεις στους 10 εργαζομένους στην Ελλάδα
Περίπου τρεις στους 10 εργαζόμενοι απασχολούνται με μορφή μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης (πάνω από 35 ώρες εβδομαδιαία) για το 2018 ανέρχεται στο 68,6%, ενώ το 2017 ήταν 68,44%.
Ετήσια αύξηση κατά 4,58% στην απασχόληση συνολικά.
Από την επεξεργασία των στοιχείων που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά το έτος 2018, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.907.945.
Ωστόσο, καθώς ορισμένοι από τους προαναφερόμενους κατέχουν περισσότερες από μία θέση εργασίας, προκύπτει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 1.996.723 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας).
Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι 88.778 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.
Αντίστοιχα από τα καταγεγραμμένα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», για το έτος 2017, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 1.824.437, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 1.903.480 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας).
Από την σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2018, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2017, κατά 83.508 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 4,58%.
Κατά τα ίδια στοιχεία, δημιουργήθηκαν 376.766 νέες θέσεις εργασίας μεταξύ 2014-2018 (+24,6%).
Από τις 83.508 νέες θέσεις εργασίας το 2018, το 72% (60.117) είναι πλήρους απασχόλησης και το 28% (23.391) μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.
Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2018 ανέρχεται στο 68,6%, ενώ το 2017 ήταν 68,44%.
Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, ανέρχονται σε 1.485.795. Εξ αυτών, 216.150 (το 11,3%) λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές κάτω των 216.150 ευρώ.
Συνολικά 173.632 εργαζόμενοι (το 9,1%) λαμβάνουν αποδοχές μεταξύ 601 και 700 ευρώ, ενώ 168.920 (το 8,8%) λαμβάνουν μηνιαίο μισθό μεταξύ 701 και 800 ευρώ.
Δηλαδή, περίπου 29,2% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αμείβεται μηνιαίως με ποσό που δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ.
Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προκύπτει ότι για το διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2018, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού 310.364 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το έτος 2018, 10.077 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2017, προχώρησαν σε κατάθεση ετήσιου πίνακα προσωπικού, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 4,076%.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2018 ανέρχονται σε 257.313, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 303.696.
Αντίστοιχα για το 2017 οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους ανέρχονταν σε 247.236, ενώ με τα παραρτήματά τους, ανέρχονταν σε 291.876.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS