Κεραμεία Αλλατίνη: Έκτακτη Γ.Σ. στις 18 Μαρτίου 2019 για εκλογή νέου Δ.Σ.

Κεραμεία Αλλατίνη: Έκτακτη Γ.Σ. στις 18 Μαρτίου 2019 για εκλογή νέου Δ.Σ.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Μαρτίου 2019 για εκλογή νέου Δ.Σ. καλούνται οι μέτοχοι της Κεραμεία Αλλατίνη
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέξουν οι μέτοχοι της Κεραμεία Αλλατίνη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Μαρτίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (8/2/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 07.02.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Τέρμα Χαριλάου – Συν/σμός Ν. Ελβετία στην Θεσσαλονίκη, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών για τον έλεγχο-έγκριση της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015 καθώς και των χρήσεων 2016,2017,2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
2. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, καθώς και των χρήσεων 2015,2016,2017 έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014 καθώς και των χρήσεων 2015,2016,2017.
4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014-2015 καθώς και των χρήσεων 2016,2017,2018σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν.. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS