Ο χαμένος λογαριασμός των εκατομμυρίων στις κυπριακές συμμετοχές της Φουρλής

Ο χαμένος λογαριασμός των εκατομμυρίων στις κυπριακές συμμετοχές της Φουρλής
Αγόρασε μετοχές της Vyner από την εταιρία του Κούστα αλλά το ποσοστό δεν άλλαξε και ξέχασαν να  το αναφέρουν στις οικονομικές καταστάσεις της Housemarket
Την ώρα που η διαφάνεια στις συναλλαγές των εισηγμένων αποτελεί το ζητούμενο η Φουρλής με τις κινήσεις που πραγματοποιεί σε συνδεδεμένες εταιρίες προκαλεί εύλογα ερωτηματικά για το πως αξιοποιεί τα κεφάλαια των μετόχων της.
Και αυτό αφορά στις δραστηριότητές της στην Κύπρο μέσω της 100% θυγατρικής της Housemarket (ΙΚΕΑ).
Όπως πληροφορούμαστε μέσω των οικονομικών καταστάσεων της Housemarket «Μέσω των συνδεδεμένων εταιρειών της WYLDES LTD, VYNER LTD και SW SOFIA MALL ENTERPRISES LTD ο Όμιλος συμμετέχει στην εταιρεία SOFIA SOUTH RING MALL EAD, που λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στη Σόφια της Βουλγαρίας καθώς και τις συναφείς με αυτό επιχειρηματικές του δραστηριότητες».
Βέβαια δεν υπάρχουν διευκρινίσεις για το πως συμμετέχει και τι εννοεί η εταιρία συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Από τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου μαθαίνουμε επίσης ότι «Το Δ.Σ. της μετόχου HOUSEMARKET Α.Ε. αποφάσισε, την 8/1/2018, να προβεί σε καταβολή ποσού €530,00 έναντι απόκτησης 530 εκδοθησομένων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή, πλέον του ποσού € 5.299.470,00 υπέρ το άρτιο ήτοι στην καταβολή του συνολικού ποσού των € 5.300.000,00. Σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. της, η HOUSEMARKET Α.Ε. έναντι του παραπάνω ποσού είχε καταβάλει μέχρι την 30/6/2018 (και έως και σήμερα) το ποσό των € 5.220.000,00. Το μετοχικό κεφάλαιο της WYLDES LTD ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ 6.948,00, διαιρούμενο σε 6.948 κοινές (συνήθεις) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία μετοχή. Σημειώνεται ότι η WYLDES LTD συμμετέχει εμμέσως κατά 50% στην εταιρεία SOFIA SOUTH RING MALL EAD που εκμεταλλεύεται το εμπορικό κέντρο ιδιοκτησίας της Sofia Ring Mall, όλα δε τα κεφάλαια που επενδύει κατευθύνονται στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εν λόγω εμπορικού κέντρου»
Επίσης σε ότι αφορά στη Vyner Ltd θυγατρική κατά 50% πληροφορούμαστε πάλι από τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου της Housemarket ότι «Δυνάμει της από 22/2/2018 αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά το ποσό των 100,00 €, με έκδοση 100 νέων κοινών (συνήθων) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) και υπέρ το άρτιον αξία ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (€ 99.999,00) η καθεμία μετοχή. Δια της καταβολής συνολικού ποσού 5.000.000,00 € η συμμετοχή της WYLDES LTD στην VYNER LTD διατηρήθηκε σε ποσοστό 50% (πλην μιας μετοχής) του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της VYNER LTD (ήτοι 5.086 μετοχές έναντι συνόλου 10.174 μετοχών). Σημειώνεται ότι η VYNER LTD, δια της συνδεδεμένης εταιρείας SOFIA SOUTH RINK MALL EAD (www.sofiaring.bg) λειτουργεί και εκμεταλλεύεται το εμπορικό κέντρο ιδιοκτησίας της, Sofia Ring Mall. Το δυναμικά αναπτυσσόμενο εμπορικό κέντρο επιφάνειας 68.250 τ.μ. που κατασκεύασε η εταιρεία, ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 6 Νοεμβρίου 2014. Γεωγραφικά, τοποθετείται 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σόφιας σε μια από τις περισσότερο αναπτυσσόμενες περιοχές της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας, ενώ γειτνιάζει με το μοναδικό κατάστημα ΙΚΕΑ στη Σόφια της θυγατρικής του Ομίλου HOUSE MARKET BULGARIA EAD»
Όλα αυτά ίσως να μην προκαλούσαν την προσοχή αν στις οικονομικές καταστάσεις του 2017 της εταιρίας Wyldes οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Φουρλής στην αγγλική γλώσσα δεν αναφερόταν ότι στις αρχές του 2018 (Φεβρουάριος) η Wyldes ενισχύθηκε κατά 5,3 εκ ευρώ (στις καταστάσεις εξαμήνου της Housemarket το αναφερόμενο ποσό που έχει καταβληθεί είναι 5,22 εκ ευρώ) από τη Housemarket και εν συνεχεία η Wyldes αγόρασε 50 μετοχές της Vyner από τη Seasonal Maritime αλλά η Seasonal Maritime διατήρησε το ίδιο ποσοστό.
Πέραν του γεγονότος ότι αυτό δεν αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου της Housemarket θα είχε ενδιαφέρον αν η εταιρία εξηγούσε με ποια διαδικασία αγόρασε μετοχές από τον έτερο μέτοχο της Vyner και τελικά δεν άλλαξαν τα ποσοστά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Seasonal είναι εταιρία εγγεγραμμένη στη Monrovia, Liberia.
Είναι εταιρία συμμετοχών και δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο της ναυτιλίας και ανήκει στην εταιρία Danaos Investments Ltd ως εμπιστευματοδόχος (trustee), του οποίου δικαιούχοι (beneficiaries) είναι φυσικά πρόσωπα δηλαδή πρόσωπα που σχετίζονται με τον εφοπλιστή Ιωάννη Κούστα.

Η Vyner, πάντως, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, το 2015 είχε έσοδα 9.148.000 ευρώ και ζημίες 6.496.000 ευρώ, με ενεργητικό 136.500.000 ευρώ και υποχρεώσεις 95.400.000 ευρώ. To 2016 είχε έσοδα 9,897 εκ ευρώ, ζημίες 2,581 εκ ευρώ , ενεργητικό 143,849 εκ ευρώ και υποχρεώσεις 98 εκ ευρώ.
Την περυσινή χρονιά τα έσοδα της εταιρίας ήταν 9,439 εκ ευρώ , οι ζημίες 1,849 εκ ευρώ, το ενεργητικό 145,7 εκ ευρώ και οι υποχρεώσεις 101,4 εκ ευρώ. Ανατρέχοντας στο μακρινότερο παρελθόν διαπιστώνεται ότι το 2014 η εταιρία είχε έσοδα 851.000 ευρώ και ζημίες 3.105.000 ευρώ, ενώ το 2013 δεν έχει έσοδα και σημειώνει ζημίες 1.700.000 ευρώ. Επίσης, το 2012 είχε έσοδα 14.000 ευρώ και ζημίες 700.000 ευρώ, ενώ το 2013 είχε ενεργητικό 96.600.000 ευρώ και υποχρεώσεις 45.600.000 ευρώ.
Πάντως όπως αναφερόταν στο στο ενημερωτικό για το ομολογιακό της House Μarket «Σχετικά με τη συγγενή VYNER LTD, σημειώνουμε ότι τον Νοέμβριο του 2014 ολοκληρώθηκε η επένδυση κατασκευής και λειτουργίας του εμπορικού κέντρου SSRM στη Σόφια της Βουλγαρίας και λογιστικοποιείται το επενδυτικό ακίνητο στη συμμετοχή».
Ομως, παρατηρώντας τις οικονομικές καταστάσεις του 2014 προκύπτουν και άλλες εταιρίες, για τις οποίες δεν δίνονται στοιχεία μετέπειτα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η SW Sofia Mall Enterprises Ltd συμμετέχει κατά 100% στην εταιρία Upperfuntacy Rink Park στη Βουλγαρία και κατά 50% στην εταιρία Sofia Department Stores Ltd, επίσης στη Βουλγαρία.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS