Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του ΑΔΜΗΕ – Χαμηλό p/e και p/bv και καλή μερισματική απόδοση

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του ΑΔΜΗΕ – Χαμηλό p/e και p/bv και καλή μερισματική απόδοση
Επίσης εντός της χρήσης 2019 αναμένεται να λάβει μέρισμα από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους περίπου 23 εκατομμυρίων ευρώ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα χρήσης που δημοσίευση η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προκύπτει πως η καθαρή θέση ανέρχεται στα 565,1 εκατ. ευρώ την ώρα που η αποτίμηση είναι στα 410 εκατ. ευρώ που σημαίνει πως η μετοχή διαπραγματεύεται με p/bv 0,72 φορές.
Η εισηγμένη έχει μηδενικές υποχρεώσεις και ταμειακά διαθέσιμα 4,8 εκατ. ευρώ.
Από το μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις είχε έσοδα 42,3 εκατ. ευρώ από 24 εκατ. ευρώ το 2017 και καθαρά κέρδη 46,5 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 0,20 ευρώ από 0,12 ευρώ.
Επομένως παίζει με p/e 8,85 φορές.
Επίσης εντός της χρήσης 2019 αναμένεται να λάβει μέρισμα από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους περίπου 23 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι επενδύσεις της Εταιρείας, αφορούν την 51% συμμετοχή στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ που περιγράφεται στη Σημείωση 1 και αναγνωρίστηκε αρχικά στην εύλογη αξία της ποσού 491,77 εκατ. ευρώ βάσει αποτίμησης από την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte».
Ο υγιής ισολογισμός σε συνδυασμό με το βελτιωμένο χρηματοοικονομικό προφίλ επιτρέπουν στην εταιρεία την πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων για την μελλοντική της ανάπτυξη. Η Διοίκηση του Διαχειριστή σε στενή συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον στρατηγικό επενδυτή State Grid Corporation of China παραμένει προσηλωμένη στην επιτάχυνση των κρίσιμων έργων του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με έμφαση στις διασυνδέσεις των νησιών.
Κεντρικό στοιχείο στον σχεδιασμό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι η υλοποίηση επενδύσεων ύψους 4 δισ. ευρώ έως το 2027.
Το 2018 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ως προμέρισμα, το οποίο ανήλθε στα 0,0316 ευρώ ανά μετοχή. Το 2019 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, ως τακτικό μέρισμα, καθώς και το μέγιστο επιτρεπόμενο προμέρισμα. Η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,087 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 4,9%).

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS