Αποκάλυψη: Οι δυο ΑΧΕ που βρίσκονται στο κόκκινο, το Συνεγγυητικό που σημαίνει συναγερμό και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αποκάλυψη: Οι δυο ΑΧΕ που βρίσκονται στο κόκκινο, το Συνεγγυητικό που σημαίνει συναγερμό και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Τι δείχνουν οι ισολογισμοί των ΑΧΟΝ-Prelium - Η απόφαση του Συνεγγυητικού για έκτακτη εισφορά, η μη καταβολή της και η «ακίνητη» Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έξι ολόκληρους μήνες
Την ώρα που τουλάχιστον δύο χρηματιστηριακές εταιρίες εμφανίζονται με βάση του τελευταίους δημοσιευμένους ισολογισμούς να βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο έχει αποφασίσει να επιβάλλει έκτακτη εισφορά εδώ και έξι μήνες αλλά....δεν καταβάλλεται.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές το ΔΣ του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου έχει αποφασίσει να επιβάλλει έκτακτη εισφορά στις Χρηματιστηριακές εταιρίες Axon και Prelium αλλά η απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί καθώς δεν έχει δοθεί το πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ η Axon αποφάσισε το Μάιο του 2018 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 500.000 ευρώ αλλά η αύξηση που τελικά έγινε και πιστοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 2018 ήταν τελικά 396.000 ευρώ.
Στις οικονομικές καταστάσεις του 2017 ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει ότι «Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η εταιρεία παρουσιάζει συνεχόμενα ζημιογόνα αποτελέσματα και αρνητικό κεφάλαιο κίνησης το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση αυξημένου κινδύνου ρευστότητας.
Η συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρείας τελεί υπό τις προϋποθέσεις της δυνατότητας εξυπηρέτησης των μελλοντικών τραπεζικών υποχρεώσεων».
Προφανώς αυτά αποτελούν λεπτομέρειες για την εποπτική αρχή όπως επίσης «λεπτομέρεια» αποτελεί ότι η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από το 2009. Άραγε φορολογικό πιστοποιητικό στις χρήσεις που ήταν υποχρεωτικό έλαβε;
Η εταιρία έχει ίδια κεφάλαια όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις 1,217 εκ ευρώ αλλά οι υποχρεώσεις της ανέρχονται σε 11,2 εκ ευρώ.
Η εταιρία διενεργεί αποσβέσεις κτιρίων σε διάρκεια 50 ετών ενώ ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης είναι 4% ετησίως ή 25 έτη.
Επίσης τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σε 14 έτη!!!
Στην Prelium Χρηματιστηριακή για τη χρήση 2018 ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει ότι τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 229 χιλιάδες ευρώ και μικρότερα του ημίσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι αρνητικές  και τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν ουσιώδη ύπαρξη αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σοβαρή αμφιβολία για τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Σημειώνεται ότι η τελευταία αύξηση κεφαλαίου ξεκίνησε στα τέλη του 2017 και ολοκληρώθηκε τμηματικά έως το Φεβρουάριο του 2018 και ήταν 220.000 ευρώ.
Η Prelium έχει ανακοινώσει συγχώνευση με τη Versal ΑΕΠΕΥ αλλά η απόφαση δεν είναι δεσμευτική καθώς απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των δύο εταιριών. Στη Versal ο ορκωτός αναφέρει ότι υπάρχει επίσης ουσιώδης αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της. Τα ίδια κεφάλαιά της είναι μόλις 84 χιλιάδες ευρώ.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS