Όμιλος SIA: Χρονιά ρεκόρ το 2018, άλμα στις πληρωμές με κάρτες

Όμιλος SIA: Χρονιά ρεκόρ το 2018, άλμα στις πληρωμές με κάρτες
Το 2018, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 614,8 εκατομμύρια ευρώ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της SIA, το οποίο συνήλθε υπό την προεδρία του Giuliano Asperti, εξέτασε και ενέκρινε το σχέδιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Οι επιδόσεις του Ομίλου SIA δείχνουν μια ραγδαία αύξηση όσον αφορά τα έσοδα και τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ), σε σχέση με το οικονομικό έτος 2017, χάρη –μεταξύ άλλων- και στη θετική συνεισφορά της μητρικής εταιρείας, της θυγατρικής P4cards και —στο τελευταίο τρίμηνο— των άλλων εταιρειών που αποκτήθηκαν στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και στην αξιοσημείωτη αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών πληρωμής με κάρτες και του όγκου διακίνησης στο δίκτυο SIAnet.
Η επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων κατέστη δυνατή χάρη στην ποιότητα των προσφερόμενων λύσεων και την υψηλότατη αξιοπιστία στη διαχείριση υποδομών «καθοριστικής σημασίας», με επίπεδα διαθεσιμότητας υπηρεσίας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα της αγοράς.

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SIA

Το 2018, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 614,8 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 47,6 εκατομμύρια ευρώ (+8,4%) σε σύγκριση με το 2017. Η δραστηριότητα Καρτών αποτελεί το 63% των εσόδων, η δραστηριότητα Πληρωμών το 19% ενώ οι Θεσμικές Υπηρεσίες το 18%.
Σε γεωγραφικό επίπεδο, τα έσοδα στην Ιταλία ανέρχονται σε 466,5 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,2 εκατομμύρια ευρώ (+3,4%), ενώ τα έσοδα από την αλλοδαπή ανέρχονται σε 148,3 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση της τάξεως των 32,4 εκατομμυρίων ευρώ (+27,9%).
Οι λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται σε 414,7 εκατομμύρια ευρώ έναντι 390,2 εκατομμυρίων ευρώ το 2017 (+6,3%), εκ των οποίων 182,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο προσωπικό (+4,2 σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος).
Στα τέλη του έτους, ο Όμιλος SIA απασχολούσε 3.465 εργαζόμενους —συμπεριλαμβανομένων των περίπου 1.400 ατόμων που εισήλθαν μετά την απόκτηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας καρτών από την First Data στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη— με αύξηση κατά περίπου 70% σε σύγκριση με το 2017.
Το 2018, προσλήφθηκαν 220 άτομα σε επίπεδο ομίλου.
Άνοδο σημείωσαν, το 2018, το λειτουργικό ακαθάριστο περιθώριο (EBITDA) το οποίο ανήλθε σε 201,4 εκατομμύρια ευρώ με αύξηση κατά 21,6 εκατομμύρια ευρώ (+ 12%) και τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) που διαμορφώθηκαν σε 122,3 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,8 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος (+ 12,7%).
Τα προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη έκτακτα γεγονότα και συναλλαγές, ανέρχονται σε 222,1 εκατομμύρια ευρώ έναντι 203 εκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο οικονομικό έτος (+ 9,4%).
Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 110,3 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,2 εκατομμύρια ευρώ (+ 10,2%), ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 79,5 εκατομμύρια ευρώ, κινούμενα ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με το 2017, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρότερα φορολογικά οφέλη που απορρέουν από το «Patent Box» [ευνοϊκό προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας φορολογικό καθεστώς].
Στα τέλη του 2018, η καθαρή χρηματοπιστωτική θέση αυξήθηκε από 379,7 εκατομμύρια ευρώ σε 723,9 εκατομμύρια ευρώ (+ 91%) λόγω της προαναφερθείσας έκτακτης πράξης εξαγοράς από τη First Data.
Οι λειτουργικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2018 ανήλθαν σε 52,1 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 67,7 εκατομμυρίων ευρώ το 2017, σημειώνοντας μείωση κατά 15,6 εκατομμύρια ευρώ (-23%).
Όσον αφορά τους κύριους ενοποιημένους οικονομικούς-κεφαλαιακούς δείκτες, οι τιμές του 2018 επιβεβαιώνουν ότι ο Όμιλος SIA συνεχίζει με επιτυχία την πορεία ανάπτυξης σε σχέση με τα έσοδα και την κερδοφορία, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη πράξη εξαγοράς.
Ο δείκτης απόδοσης επένδυσης (ROI) επηρεάζεται από την απότομη αύξηση του καθαρού επενδεδυμένου κεφαλαίου κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους —μετά την προαναφερθείσα έκτακτη πράξη— και από το γεγονός ότι στα σχετικά Κέρδη προ Τόκων και Φόρων περιλαμβάνονται οι εισφορές των σχετικών εταιρειών που αποκτήθηκαν μόνο για τους τελευταίους 3 μήνες του 2018.
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας επηρεάζονται επίσης από την εν λόγω εξαγορά αλλά παραμένουν σε σταθερή ισορροπία, σύμφωνα με τους στόχους που επιδιώκει ο Όμιλος για την εξασφάλιση επαρκών επιπέδων κεφαλαιακής απόδοσης, διατηρώντας παράλληλα τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για τη διευκόλυνση ενδεχόμενων πράξεων μη οργανικής ανάπτυξης που προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2019 -2021.

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SIA S.P.A.

Το 2018, σημειώθηκε αύξηση των εσόδων της SIA, τα οποία ανήλθαν σε 411,9 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 8,5 εκατομμύρια ευρώ (+ 2,1%).
Άνοδο παρουσίασαν επίσης τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανερχόμενα σε 124,5 εκατομμύρια ευρώ από 114,6 εκατομμύρια ευρώ το 2017 (+ 8,7%) και τα λειτουργικά αποτελέσματα που ανέρχονται σε 97,4 εκατομμύρια ευρώ (+ 10%). Τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 84,6 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 21,2 εκατομμύρια (+ 33,4%) σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, λόγω και των υψηλότερων μερισμάτων από εταιρείες του Ομίλου και λαμβάνοντας υπόψη τα μικρότερα φορολογικά οφέλη που απορρέουν από το «Patent Box».
Η καθαρή χρηματοπιστωτική θέση της SIA επηρεάζεται από την εξαγορά των δραστηριοτήτων επεξεργασίας καρτών της First Data έναντι 387 εκατομμυρίων ευρώ.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Το 2018 ο όμιλος SIA διαχειρίστηκε συνολικά 7,2 δισεκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες (+ 18,1% σε σύγκριση με το 2017), 14 δισεκατομμύρια συναλλαγές για θεσμικές υπηρεσίες (+ 6,7%) και 3 δισεκατομμύρια πράξεις πληρωμής σχετικές με μεταφορές χρημάτων και εισπράξεις (-2,4% λόγω των χαμηλότερων όγκων που σχετίζονται με πληρωμές εκτός SEPA και με πράξεις υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών στην Ιταλία).
Στις χρηματοπιστωτικές αγορές ο αριθμός των συναλλαγών και των μετασυναλλακτικών πράξεων ήταν 51,7 δισεκατομμύρια (-8%, εξαιτίας τεχνολογικών βελτιώσεων του πλαισίου αγοράς που μείωσε τον συνολικό αριθμό των εντολών).
Η SIA διαχειρίστηκε όγκο μεταφοράς δεδομένων άνω των 1.204 terabyte, όγκο αυξημένο κατά 53,6% σε σύγκριση με το 2017, στα 186.000 χλμ. του δικτύου SIAnet, με συνολική διαθεσιμότητα υποδομής και επίπεδα εξυπηρέτησης 100%.
 
ΠΡOΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΜΕΡIΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣYΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Χάρη στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2018 με καθαρά κέρδη 84,6 εκατομμυρίων ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους ανάπτυξης και σταθεροποίησης εντός του χρονικού πλαισίου κερδοφορίας που ορίζει το τριετές Στρατηγικό Σχέδιο και, συνυπολογίζοντας επίσης το χρέος που προκύπτει από τις πράξεις εταιρικής εξαγοράς που πραγματοποιήθηκαν το 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Συνέλευση των Μετόχων —με πρώτη σύγκληση στις 16 του ερχόμενου Απριλίου στην έδρα της SIA επί της οδού Gonin 36 στο Μιλάνο— τη διανομή τακτικού μερίσματος για το οικονομικό έτος 2018 ίσου με 60 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 0,35 ευρώ για καθεμία από τις 171.343.227 μετοχές.

 www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS