ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 20,9490% αύξησε το οοσοστό της η REGGEBORGH INVEST

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 20,9490% αύξησε το οοσοστό της η REGGEBORGH INVEST
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 20,9490% αύξησε το οοσοστό της η REGGEBORGH INVEST
Σύμφωνα με το Ν.  3556/2007, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από τον μέτοχο REGGEBORGH INVEST B.V. ότι στις 21/3/2019 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου και συγκεκριμένα:
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 13.491.873, ήτοι  ποσοστό 13,0452 % του μετοχικού κεφαλαίου.
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή:
α) 21.666.179 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 20,9490% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, που ανέρχεται σε 103.423.291,  καθώς και
β) χρηματοπιστωτικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει σε απόκτηση μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί και οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου μέχρι το ανώτατο όριο 7.909.588 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστού 7,6477% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, που ανέρχεται σε 103.423.291.
Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η άσκηση του δικαιώματος απόκτησης των υπό στοιχείο β) δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε ημερομηνία μεταξύ της 275ης και της 365ης ημέρας από την 21/3/2019.
Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. δήλωσε ότι δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό  πρόσωπο ή άλλη οντότητα και  δεν  ελέγχει  άλλη  επιχείρηση/επιχειρήσεις  που  κατέχουν  άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS