Παπουτσάνης: Έκτακτη Γ.Σ. στις 18 Απριλίου 2019 για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Παπουτσάνης: Έκτακτη Γ.Σ. στις 18 Απριλίου 2019 για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 502.368,20 ευρώ, θα βρεθεί στο επίκεντρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Παπουτσάνης, στις 18 Απριλίου 2019
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 502.368,20 ευρώ, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, θα βρεθεί στο επίκεντρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Παπουτσάνης, που θα διεξαχθεί στις 18 Απριλίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (26/3/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους την 18.04.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. σε έκτακτη γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 14.819.861,90€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,61€ σε 0,59€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του, μετά και τη θέση σε ισχύ του ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 και 16.
3. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση της πολωνικής εταιρείας PAPOUTSANIS Sp. z o.o.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 24.04.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Ανακοίνωση Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Όπως ανακοίνωσε ξεχωριστά η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 περ. β του ν. 4548/2018, κατά την 26.03.2019, ήτοι κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.04.2019, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας είναι 25.118.410 κοινές ονομαστικές, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 25.118.410 ψήφους.
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών και δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS