ΟΠΑΠ: Επικαιροποίηση χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων του Ομολογιακού ύψους 200 εκατ. ευρώ

ΟΠΑΠ: Επικαιροποίηση χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων του Ομολογιακού ύψους 200 εκατ. ευρώ
ΟΠΑΠ: Επικαιροποίηση χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων του Ομολογιακού ύψους 200 εκατ. ευρώ
H ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό ότι την Τρίτη 26.03.2019 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια του οποίου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των επενδύσεων που λαμβάνουν χώρα με το προϊόν του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας, συνολικού ποσού ευρώ 200 εκατ., η έκδοση του οποίου εγκρίθηκε με την από 28.02.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, κατά την από 26.03.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι κατά το 2018 χρησιμοποιήθηκε συνολικά για επενδύσεις ποσό ευρώ 38,8 εκατ. αντί του προβλεπόμενου ύψους ευρώ 49,5 εκατ. λόγω αναπροσαρμογής του χρονισμού υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος.
Ειδικότερα, η Εταιρεία επένδυσε σε πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό πρακτορείων ποσό ευρώ 18,5 κατ., σε VLTs ποσό ευρώ 14,1 κατ. και σε τερματικά στοιχηματισμού τύπου self-service «SSBTs» & Virtual games ποσό ευρώ 6,2 εκατ. ευρώ.
Κατόπιν τούτου, το χρονοδιάγραμμα επένδυσης των κεφαλαίων για τη χρήση 2019 αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα και διαμορφώνεται ως εξής: η Εταιρεία θα επενδύσει σε πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό πρακτορείων ποσό ευρώ 23,4 εκατ., σε VLTs ποσό ευρώ 3,5 εκατ. και σε τερματικά στοιχηματισμού τύπου self-service «SSBTs» & Virtual games ποσό ευρώ 3,8 εκατ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS