Σύσταση buy σε Alpha, Εθνική από Deutsche Bank - Καλύτερο το δ΄ τρίμηνο 2018

Σύσταση buy σε Alpha, Εθνική από Deutsche Bank - Καλύτερο το δ΄ τρίμηνο 2018
Με σύσταση buy, αγορά, καλύπτει τις μετοχές της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας η Deutsche Bank, τονίζοντας ότι τα περισσότερα στοιχεία των αποτελεσμάτων του δ' 3μηνου του 2018 ήταν καλύτερα του αναμενομένου.
Η τιμή στόχος της Alpha Bank είναι στα 1,90 ευρώ και της Εθνικής στα 2,10 ευρώ.

Alpha Bank: Αποτελέσματα δ' 3μηνου 2018 - Σε καλή πορεία εκτός του κεφαλαίου

Όπως αναφέρει η Deutsche Bank, τα καλύτερα από τα αναμενόμενα έσοδα της Alpha Bank αντισταθμίζονται από το υψηλότερο κόστος.
Η τράπεζα σημείωσε ζημίες 0,4 εκατ, με τα επιτοκιακά έσοδα να είναι στα 427 εκατ (έναντι εκτίμησης 425 εκατ. ευρώ), τα οποία συνεισέφεραν θετικά στα αποτελέσματα.
Η γραμμή αμοιβών-εσόδων ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη λόγω καθαρών τραπεζικών τελών.

Τα συνηθισμένα έξοδα ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σημειώνει επίσης η Deutsche Bank.
Η μείωση των ΝΡΕs ήταν σταθερή στο τρίμηνο και υποστηρίχθηκε από τη μείωση των οργανικών κερδών τόσο στο εταιρικό όσο και στο λιανικό εμπόριο.
Το απόθεμα NPEs μειώθηκε κατά 3,5% στα 25,67 δισ., ενώ η κάλυψη αυξήθηκε από 47% σε 48%.
Το δ΄ τρίμηνο 2018, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την καθοδική τους πορεία, μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,3 δισ. ή Ευρώ 2,1 δισ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 14,6 δισ.
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 33,5% έναντι 34,1% το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανήλθε σε 70%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 122%.
Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 διαμορφώθηκε σε 29,9%, 37,4% και 37,9% αντιστοίχως, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 84%, 47% και 89%, αντιστοίχως.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες, η Alpha Bank αναμένεται να εντείνει τις προσπάθειες για μείωση των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, αυξάνοντας την περίμετρο των επιλέξιμων προς πώληση μη Εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων σε Ευρώ 4,6 δισ. περίπου, σύμφωνα με την υποβολή του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού της Σχεδίου στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM)
Η κεφαλαιακή απόδοση ήταν το αδύναμο σημείο του τριμήνου, με τον CET1 να είναι στο 14%.
Σε αυτό το πλαίσιο η Deutsche Bank εκτιμά ότι η συσσώρευση κεφαλαίων το 2019 θα αποτελέσει προτεραιότητα για την τράπεζα και θα πρέπει να υποστηριχθεί  από τη μείωση των NPE.
Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5 δισ. ευρώ, και ανήλθαν σε 5,3 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων ύψους 0,3 δισ. ευρώ  η οποία προέκυψε από τον επαναπροσδιορισμό της φορολογικής βάσεως των δανείων της Alpha Bank.


Εθνική Τράπεζα: Αποτελέσματα δ' 3μηνου 2018 - Σε καλή πορεία εκτός τις one - off δράσεις

Σύμφωνα με την Deutsche Bank, η Εθνική είχε καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση σε προσαρμοσμένη βάση, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα "παραμορφώθηκαν" από την αναταξινόμηση των δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο και την Κύπρο.
Τα οργανικά κέρδη ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ στο δ' 3μηνο του 2018 και σε 114 εκατ. σε επίπεδο έτους, έναντι ζημιών ύψους 103 εκατ. το 2017.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν στα 269 εκατ. στο δ' 2μηνο, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση (εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, αποτελούμενων κυρίως από το κόστος του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού).
Ωστόσο, οι τραπεζικές συναλλαγές κατέγραψαν υψηλότερες από τις αναμενόμενες ζημίες, επιδρώντας στο σύνολο των εσόδων των 305 εκατ. ευρώ, έναντι των εκτιμήσεών για 317 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, το χάσμα των εσόδων αντισταθμίστηκε από το καλύτερο από το αναμενόμενο κόστος των 229 εκατ. ευρώ.
Καλύτερες από τις αναμενόμενες ήταν και οι συνολικές προβλέψεις.
Το σύνολο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 15,4 δισ.ευρώ (-2δισ. σε ετήσια βάση), υπερβαίνοντας τον στόχο για το 2018.
Οι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 59% και 82%, αντίστοιχα.
Ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 16,1% και ενσωματώνει την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Ρουμανία, Κύπρο και Αίγυπτοκατά το δ’ 3μηνο του 2018.
Με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 12,8%.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS