Μειωμένες ζημιές λόγω φόρου εμφάνισε η Επίλεκτος στο εξάμηνο – Σε χαμηλά επίπεδα η καθαρή θέση

Μειωμένες ζημιές λόγω φόρου εμφάνισε η Επίλεκτος στο εξάμηνο – Σε χαμηλά επίπεδα η καθαρή θέση
Ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται στα 67,5 εκατ. ευρώ – Τι περιμένει η εταιρεία για τη μονάδα βιοαερίου
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Επίλεκτος στο εξάμηνο που έληξε 31/12/17 ανήλθε σε 13,913 εκατ. ευρώ έναντι 11,498 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,01%.
Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο α) σε πωληθείσες ποσότητες εκκοκκισμένου βάμβακος οι οποίες επέφεραν αύξηση κατά 1,124 εκατ. ευρώ β) σε αύξηση πωληθέντων ποσοτήτων προϊόντων και υποπροϊόντων των κλωστηρίων, η οποία επέφερε αύξηση πωλήσεων κατά 733 χιλ. ευρώ γ) σε αύξηση πωληθέντων ποσοτήτων προϊόντων και υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίων , η οποία επέφερε αύξηση πωλήσεων κατά 537 χιλ .ευρώ γ) σε μείωση πωλήσεων από ενέργεια κατά 186 χιλ. ευρώ και δ) οι υπόλοιπες πωλήσεις του ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 208 χιλ. ευρώ.
Ωστόσο η αύξηση δεν μηδένισε τις ζημιές, αλλά τις αύξησε σε επίπεδο προ φόρων.
Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα προ φόρων εμφανίζουν ζημία 1,9 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ.
Λόγω θετικής φορολογίας το τελικό αποτέλεσμα έδειξε ζημία 300 χιλ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ.
Η δραστηριότητα στην κλωστοϋφαντουργία συνεχίζει να δίνει ζημιές, ενώ η ενέργεια δίνει κέρδη.
Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στα 67,5 εκατ. ευρώ με την καθαρή θέση να είναι μόλις στις 78 χιλ. ευρώ.
Τα αποθέματα εμφανίζονται αυξημένα στα 15 εκατ. ευρώ, οι απαιτήσεις μειωμένες στα 6,9 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα αυξημένα στα 2,3 εκατ. ευρώ.
Από την άλλη οι συνολικές υποχρεώσεις είναι αυξημένες στα 104,8 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων προς προμηθευτές.
Ο σταθμός βιοαερίου ισχύος 5,252 MW βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της αδείας λειτουργίας η οποία αναμένεται να εκδοθεί πριν τη λήξη της χρήσης, σημειώνει η εταιρεία.
Η μονάδα, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και µία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, θα διαχειρίζεται φυτικά και ζωικά απόβλητα από περίπου εκατό κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της περιοχής µε μεγάλα περιβαλλοντικά, αλλά και αστικά οφέλη τόσο για την περιοχή των Φαρσάλων, όσο και για την Ελληνική επικράτεια γενικότερα.
Η μονάδα βιοαερίου όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία αναμένεται να αποφέρει ετήσια έσοδα της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ και κέρδη της τάξεως των 2 εκατ. ετησίως, εκτιμά η εταιρεία.
Ήδη κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας έχει συνεισφέρει στα αποτελέσματα του εξαμήνου ομίλου κέρδη άνω των 50 χιλ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS