Έλαστρον: Αύξηση κύκλου εργασιών 20% το 2018 - Στα 3,6 εκατ. ευρώ μειώθηκαν τα EBITDA

Έλαστρον: Αύξηση κύκλου εργασιών 20% το 2018 - Στα 3,6 εκατ. ευρώ μειώθηκαν τα EBITDA
Σημαντική αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Έλαστρον το 2018, ωστόσο τα κέρδη της εμφανίστηκαν μειωμένα
Σημαντική αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Έλαστρον το 2018, κυρίως χάρη στην άνοδο του ποσοστού των εξαγωγών, ωστόσο τα κέρδη της εταιρείας εμφανίστηκαν μειωμένα.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (15/4/2019) η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 20% και ανήλθε σε 108,5 εκατ. ευρώ από 90,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 11,5 εκατ. ευρώ ή 10,6% επί των πωλήσεων, έναντι 13,3 εκατ. ευρώ ή 14,7% επί των πωλήσεων του 2017.
Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ, από 6,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν στα 3,6 εκατ. ευρώ, έναντι 9,4 εκατ. ευρώ του 2017.
Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε 1,1 εκατ. ευρώ, από κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της χρήσης του 2017 είχαν συμπεριληφθεί έκτακτα κέρδη ύψους 2,7 εκατ. ευρώ.
Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο 20% και διαμορφώθηκε σε 107,2 εκατ. ευρώ, από 89,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 10,7 εκατ. ευρώ ή 10,0% επί των πωλήσεων, έναντι 12,4 εκατ. ευρώ ή 13,9% επί των πωλήσεων του 2017.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ, από 5,2 εκατ. ευρώ , ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε 2,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,7 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχής ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,7 εκατ. ευρώ του 2017.
Οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλλαν στην ως άνω βελτίωση του κύκλου εργασιών συνοψίζονται στην άνοδο του ποσοστού των εξαγωγών σε ποσοστό άνω του 33% της συνολικής δραστηριότητας, στην αύξηση του μεριδίου στην ελληνική αγορά, στην αύξηση της γκάμας πωλούμενων ειδών, στην διαφοροποίηση της σύνθεσης των πωλήσεων με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των παραγόμενων ειδών, καθώς και στην μερική άνοδο του επιπέδου των τιμών.
Η έντονη διακύμανση ωστόσο των τιμών των Α υλών κατά την διάρκεια του έτους, οδηγούμενη κυρίως από τους περιορισμούς στην ελεύθερη διακίνηση χαλυβουργικών ειδών μέσω της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ στις εισαγωγές από την Κίνα, όσο και η πολιτική και οικονομική αστάθεια χωρών με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε είδη χάλυβα, αποτυπώθηκε άμεσα και στην εγχώρια αγορά με αποτέλεσμα την μείωση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας.
Ταυτοχρόνως, η χρηματοδότηση της αυξημένης δραστηριότητας του ομίλου σε συνδυασμό με το υψηλότερο κόστος αγοράς Α υλών είχε ως αποτέλεσμα την διατήρηση του χρηματοοικονομικού κόστους σε υψηλά επίπεδα.
Τα ως άνω διαμόρφωσαν κατά κύριο λόγο την πορεία των αποτελεσμάτων του ομίλου το 2018.
Σε επίπεδο διαχείρισης, συνεχίστηκε το πρόγραμμα επενδύσεων μέσω αναβαθμίσεων υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και αγορών νέων μηχανημάτων παραγωγής με στόχο την μείωση του κόστους και την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των παραγόμενων ειδών στο σύνολο του προϊοντικού μίγματος.
Παράλληλα, διαβλέποντας την ανάγκη βελτιστοποίησης του κυκλώματος εφοδιαστικής αλυσίδας και στέγασης της αυξημένης δραστηριότητας, η εταιρία προχώρησε στην αγορά όμορων ακινήτων με στόχο την ανέγερση νέων αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρων.
Στον αγροτικό τομέα του ομίλου συνεχίστηκε η υλοποίηση κατασκευής του τελευταίου τμήματος παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρίας Θερμοκήπια Θράκης ΑΕ.
Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος εντός του 1ου εξαμήνου του 2019, το σύνολο των παραγωγικών και λοιπών εγκαταστάσεων θα ανέλθει σε 180 στρέμματα καθιστώντας την εταιρία ως έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η απορρόφηση του συνόλου των παραγόμενων ειδών από τις μεγαλύτερες εταιρίες λιανικής στην Ελλάδα, καταδεικνύει την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων αλλά και την δυνατότητα επιτυχούς διασποράς των δραστηριοτήτων του ομίλου σε νέους κλάδους.
Τέλος, στον ενεργειακό τομέα του Ομίλου, τα λειτουργικά αποτελέσματα σημείωσαν μικρή κάμψη συνέπεια της μειωμένης παραγωγής λόγω χαμηλότερης ηλιοφάνειας σε σχέση με το 2017.
Έχοντας ήδη διανύσει το 1ο τρίμηνο του έτους οι προβλέψεις για το 2019 είναι συγκρατημένα αισιόδοξες αναμένοντας τις εξελίξεις τόσο σε διεθνές όσο και εθνικό επίπεδο.
Ειδικότερα, η ενδεχόμενη εξομάλυνση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στο ζήτημα της επιβολής δασμών στην εισαγωγή χαλυβουργικών ειδών από πλευράς ΗΠΑ αναμένεται να συμβάλλει στην άνοδο των τιμών των Α υλών και ως εκ τούτου στην βελτίωση των αποτελεσμάτων.
Σημειώνεται παράλληλα ότι η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στην εισαγωγή κατηγορίας χαλυβουργικών προϊόντων εντός του χώρου της Κοινότητας, μέτρο που εφόσον εφαρμοστεί αναμένεται να δώσει ώθηση στην εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου.
Σε εθνικό επίπεδο, η επίλυση των προβλημάτων του κλάδου καθώς και η ολοκλήρωση των εν εξελίξει αναδιαρθρώσεων αναμένεται να συμβάλει στην βελτίωση του επιπέδου ανταγωνισμού.
Παράλληλα, αξιολογούνται τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση υλοποίησης νέων επενδύσεων τόσο από εταιρίες που δραστηριοποιούνται ήδη στην χώρα, όσο και από εταιρίες του εξωτερικού.
Όσον αφορά την εταιρία, σε εξέλιξη βρίσκεται το πλάνο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της με στόχο την υιοθέτηση των νέων τάσεων που διαμορφώνονται στην ευρύτερη αγορά των κατασκευών, αλλά και της μεγαλύτερης διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού.
Παράλληλα, εφαρμόζεται ο σχεδιασμός για την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και την διάθεση μη λειτουργικών παγίων με στόχο την σταδιακή απομόχλευση και την διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου για την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS