Υγεία: Την υποβολή αίτησης για τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α. ενέκρινε η Γ.Σ. της Hellenic Healthcare

Υγεία: Την υποβολή αίτησης για τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α. ενέκρινε η Γ.Σ. της Hellenic Healthcare
Την υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών του Υγεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Hellenic Healthcare
Την υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών του Υγεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενέκρινε η σημερινή (15/4/2019) έκτακτη Γενική Συνέλευση της Hellenic Healthcare, που είναι η μοναδική μέτοχος της εταιρείας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών "Υγεία" Α.Ε.» (στο εξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:
Α) Την 15η Απριλίου 2019, κατόπιν της από 08.04.2019 ολοκλήρωσης της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 και δυνάμει της απόφασης 840/15.03.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Χελένικ Χελθκέαρ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», ως μοναδική μέτοχος, συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας σε έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση, με μοναδικό θέμα Ημερησίας Διάταξης την έγκριση της υποβολής αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.
Β) Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στη συνεδρίαση ποσοστού 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενέκρινε την υποβολή από την Εταιρεία αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ») για την έγκριση της διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 305.732.436 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,41€ εκάστης, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει.
Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υποβολή της ως άνω αίτησης στην ΕΚ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS