Απογοητευτικά τα αποτελέσματα της Ιντραλότ - Ζημιές 58,5 εκατ. ευρώ, καθαρός δανεισμός 615 εκατ. ευρώ και καθαρή θέση 6 εκατ. ευρώ

Απογοητευτικά τα αποτελέσματα της Ιντραλότ - Ζημιές 58,5 εκατ. ευρώ, καθαρός δανεισμός 615 εκατ. ευρώ και καθαρή θέση 6 εκατ. ευρώ
Μειώθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, μόλις στα 6,3 εκατ. ευρώ η καθαρή θέση στη λήξη του 2018
Απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσματα της Ιντραλότ καθώς οι ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 58,5 εκατ. ευρώ με μείωση πωλήσεων και EBITDA.
Ο Καθαρός Δανεισμός, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, διαμορφώθηκε στα 615,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 104,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2017 ως αποτέλεσμα των επενδύσεων μας στις ΗΠΑ, την πληρωμή της τελευταίας δόσης για την επένδυση σε λογισμικό της AMELCO, της αποπληρωμής μιας μακροχρόνιας έντοκης υποχρέωσης, της αγοράς αποθεμάτων για την υλοποίηση νέων έργων, και της επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου είναι μόλις στα 6,3 εκατ. ευρώ από 57,8 εκατ. ευρώ, ενώ της μητρικής είναι στα 56,8 εκατ. ευρώ από 84,5 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος είχε συνολικές υποχρεώσεις 944 εκατ. ευρώ που δίνουν ένα τεράστιο δείκτη ξένων/ιδίων κεφαλαίων.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές μειώθηκαν σημαντικά και στα 88,5 εκατ. ευρώ από 154 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες αυξήθηκαν στα 83,6 εκατ. ευρώ και οι εκροές από χρηματοδοτικές στα 73 εκατ. ευρώ από 16,2 εκατ. ευρώ.
Έτσι τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 162,4 εκατ. ευρώ από 238 εκατ. ευρώ που ήταν στην αρχή της χρήσης.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS