Μύλοι Λούλη: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2018

Μύλοι Λούλη: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018 θα προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Μύλοι Λούλη στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 14ης Ιουνίου 2019.
Ειδικότερα, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:
23 Απριλίου 2019:  Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( www.helex.gr) και στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας ( www.loulismills.gr).
14 Ιουνίου 2019:  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.
Στην περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών ή /και αποφασισθεί διανομή μερίσματος ή  οιασδήποτε άλλης χρηματικής διανομής  από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS