Ποιες χώρες «φοβίζουν» τις ελληνικές εισηγμένες εταιρίες και επηρεάζουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα

Ποιες χώρες «φοβίζουν» τις ελληνικές εισηγμένες εταιρίες και επηρεάζουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα
Τουρκία, Brexit και εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας αφήνουν το αποτύπωμά τους στα κέρδη ελληνικών ομίλων
Εξίσωση για δυνατούς λύτες είναι το Brexit για τις ελληνικές εισηγμένες καθώς δεν γνωρίζουν την κατάληξη που θα έχει, ενώ ήδη έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα ελληνικών εταιρειών.
Ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας, αλλά και η πιθανότητα επιβολής δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αμερικανικά προϊόντα δημιουργεί επίσης προβληματισμούς σε εισηγμένες του ΧΑ.
Αν εξομαλυνθούν ωστόσο οι σχέσεις τότε βελτιώνονται οι προοπτικές κάποιων επιχειρήσεων.
Τέλος η Τουρκία και η υποχώρηση της λίρας δημιουργεί ζημιές σε ελληνικά προϊόντα και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία.
Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες ετήσιες καταστάσεις η Έλαστρον αναφέρει πως έχοντας ήδη διανύσει το 1ο τρίμηνο του έτους οι προβλέψεις για το 2019 είναι συγκρατημένα αισιόδοξες αναμένοντας τις εξελίξεις τόσο σε διεθνές όσο και εθνικό επίπεδο.
Η ενδεχόμενη εξομάλυνση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στο ζήτημα της επιβολής δασμών στην εισαγωγή χαλυβουργικών ειδών από πλευράς ΗΠΑ αναμένεται να συμβάλλει στην άνοδο των τιμών των Ά υλών και ως εκ τούτου στην βελτίωση των αποτελεσμάτων.
Σημειώνεται παράλληλα ότι η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στην εισαγωγή κατηγορίας χαλυβουργικών προϊόντων εντός του χώρου της Κοινότητας, μέτρο που εφόσον εφαρμοστεί αναμένεται να δώσει ώθηση στην εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου.
Η Πλαστικά Θράκης αναφέρει πως ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις Θυγατρικές του εταιρείες DON & LOW LTD που εδρεύει στην Σκωτία και την Synthetic Holdings Limited με έδρα την Β. Ιρλανδία.
Η ισοτιμία της Αγγλικής Λίρας κατά την 31/12/2015 ήταν 0,734 ευρώ.
Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αγγλική Λίρα υποτιμήθηκε έναντι του Ευρώ.
Κατά την 31/12/2017 η Αγγλική Λίρα ήταν στα 0,8872  ευρώ και κατά την 31/12/2018 σε  0,8945 ευρώ.
Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να εκτιμηθεί με σαφήνεια η επίδραση που θα είχε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, η οριστική αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Νηρεύς σημειώνει πως οι ελληνικές εταιρίες της ιχθυοκαλλιέργειας δέχονται, λόγω της υποτίµησης της τουρκικής λίρας, πολύ σοβαρές ανταγωνιστικές πιέσεις από τις τουρκικές εταιρίες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει µε υψηλούς ρυθμούς την παραγωγή τους.
Με την υποτίμηση της τουρκικής λίρας είναι προφανές ότι η πίεση για τις ελληνικές εταιρίες αλλά και συνολικά τις ευρωπαϊκές θα γίνει εντονότερη.
Η Fourlis αναφέρει πως το μέσο σταθμικό επιτόκιο δανεισμού της χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018 ανέρχεται σε 10,18% (την αντίστοιχη περίοδο του 2017 διαμορφώθηκε στο 6,05%), συνεπεία της αύξησης των επιτοκίων στην Τουρκία.
Η θυγατρική INTERSPORT ATLETIK AS παρά το χαμηλό δανεισμό (TRY 21.170.557 με 31/12/2018), αποτελεί το 31% του συνόλου κεφαλαίων κίνησης του Ομίλου, με αποτέλεσμα να επηρεάζει σημαντικά τον υπολογισμό του μεσοσταθμικού μέσου όρου.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ  σχετικά με την επιβολή δασμών στις εισαγωγές αλουμινίου στις ΗΠΑ, αναφέρει πως η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
Οι πωλήσεις αλουμινίου σε αυτήν την αγορά για το 2018 ανήλθαν στα 126 εκατ. ευρώ που αποτελεί, περίπου, το 6% των πωλήσεων του Ομίλου σε ετησιοποιημένη βάση.
Αναφορικά με τις πωλήσεις στην Τουρκία, για τον τομέα του Χαλκού αυτές ανήλθαν σε 51 εκατ. ευρώ για την κλειόμενη χρήση του 2018.
Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έναντι του Ευρώ έχει ως αποτέλεσμα αφενός τη δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στην Τουρκία που έχουν υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα καθώς και της μείωση της αγοραστικής δύναμης και κατά συνέπεια της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Παράλληλα, συνεπάγεται την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουρκικών επιχειρήσεων με εξαγωγικό χαρακτήρα λόγω μείωσης του κόστους παραγωγής.
Η Τιτάν αναφέρει, πως τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων στην Τουρκία παρουσίασαν πτώση, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα συρρικνώθηκε έντονα το 2ο εξάμηνο του έτους υπό τη σκιά της ύφεσης της τουρκικής οικονομίας.
Επιπλέον, η διολίσθηση της τουρκικής λίρας κατά 38% έναντι του ευρώ στο έτος και η αύξηση του ενεργειακού κόστους, επηρέασαν περαιτέρω αρνητικά τα αποτελέσματα.
Τα καθαρά αποτελέσματα της θυγατρικής στην Τουρκία τα οποία αναλογούν στον Όμιλο για την περίοδο 1/1/2018 – 30/9/2018 , ανήλθαν σε ζημιές ύψους 2,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,5 εκατ. ευρώ το 2017.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS